ریپورټونه

د ۱۴۴۴ هـ ق کال په جریان کې د افغانستان اسلامي امارت د قضائیه قوې د اجراآتو لنډ راپور

د افغانستان اسلامي امارت د قضائیه قوې د ۱۴۴۳ هـ ق کال د اجرااتو لنډ راپور