ریپورټونه

د افغانستان اسلامي امارت د قضائیه قوې د ۱۴۴۳ هـ ق کال د اجرااتو لنډ راپور