ریاست تحریرات

 • رياست تحريرات ستره محكمه منحيث يك اداره محوري وحساس طوريكه از نامش پيداست وظايف مربوط را در حيطه صلاحيت تحت رهبري و اداره مستقيم مقام ستره محكمه ايفامي نمايد كه شاخص هاي كاري اش را
  • رياست تحريرات ستره محكمه منحيث يك اداره محوري وحساس طوريكه از نامش پيداست وظايف مربوط را در حيطه صلاحيت تحت رهبري و اداره مستقيم مقام ستره محكمه ايفامي نمايد كه شاخص هاي كاري اش را مسايل ذيل تشكيل ميدهد.
  • اوامر ودساتير مشخص مقام ستره محكمه را رسماً به محاكم ورياست ها وادارات ذيربط ابلاغ نموده ، تعميل و اجراي آن را تعقيب وروحيه همكاري وتساند ميان ادارات را تقويت واستحكام مي بخشد .
  • پيشنهادات لازم را جهت بهبود امور به مقام ستره محكمه تقديم مينمايد .
  • فرامين واحكام وارده مقام رياست جمهوري ومصوبات شوراي محترم وزيران را پس از هدايت مقام ستره محكمه متحدالمالاً به محاكم وادارات قوه قضائيه ابلاغ نموده ، گزارش تطبيق آن را به مقام رياست جمهوري وسايرمقامات ذيصلاح ارائه مي نمايد .
  • مكاتيب واصله ادارات مختلفه چون : اداره امور دولت ، كميسيون مستقل حقوق بشر، كميسون سمع شكايات ولسي جرگه ، كميسيون مستقل مبارزه با ارتشا وفساد اداري و ساير نهاد هاي دولتي را بلا تاخير به ملاحظه مقام ستره محكمه رسانيده وغرض اجراآت به مراجع مربوط آن ارجاع مي نمايد .
  • پيشنهادهاي مربوط به تقرر ، تقاضاي انسلاك قضائي، تمديد خدمت ، تقاعد ، رفع تقاعد وتثبيت رتب ودرجات كادري و ترفيع قضات را عندالموقع به مقام رياست جمهوري ارسال مينمايد.
  • عرايض ، اعتراضات وشكايات اصحاب دعوي رابخاطر رسيدگي به مطالبات شان چون تبديلي محكمه ، تجديد نظرخواهي ، استفتاء وغيره تسليم گرفته بعد از حصول هدايت واحكام مقام ستره محكمه به مراجع مربوط آن گسيل مينمايد.
  مسايل ذيل تشكيل ميدهد.
 • اوامر ودساتير مشخص مقام ستره محكمه را رسماً به محاكم ورياست ها وادارات ذيربط ابلاغ نموده ، تعميل و اجراي آن را تعقيب وروحيه همكاري وتساند ميان ادارات را تقويت واستحكام مي بخشد .
 • پيشنهادات لازم را جهت بهبود امور به مقام ستره محكمه تقديم مينمايد .
 • فرامين واحكام وارده مقام رياست جمهوري ومصوبات شوراي محترم وزيران را پس از هدايت مقام ستره محكمه متحدالمالاً به محاكم وادارات قوه قضائيه ابلاغ نموده ، گزارش تطبيق آن را به مقام رياست جمهوري وسايرمقامات ذيصلاح ارائه مي نمايد .
 • مكاتيب واصله ادارات مختلفه چون : اداره امور دولت ، كميسيون مستقل حقوق بشر، كميسون سمع شكايات ولسي جرگه ، كميسيون مستقل مبارزه با ارتشا وفساد اداري و ساير نهاد هاي دولتي را بلا تاخير به ملاحظه مقام ستره محكمه رسانيده وغرض اجراآت به مراجع مربوط آن ارجاع مي نمايد .
 • پيشنهادهاي مربوط به تقرر ، تقاضاي انسلاك قضائي، تمديد خدمت ، تقاعد ، رفع تقاعد وتثبيت رتب ودرجات كادري و ترفيع قضات را عندالموقع به مقام رياست جمهوري ارسال مينمايد.
 • عرايض ، اعتراضات وشكايات اصحاب دعوي رابخاطر رسيدگي به مطالبات شان چون تبديلي محكمه ، تجديد نظرخواهي ، استفتاء وغيره تسليم گرفته بعد از حصول هدايت واحكام مقام ستره محكمه به مراجع مربوط آن گسيل مينمايد.