د میزان جریده

د سترې محکمې کاري څرګندویه خپرونه. د میزان جریدې (۱۵مه) ګڼه.