ریاست عمومی منابع بشری

ریاست منابع بشری از جمله ادارات مرکزی ستره محکمه بوده  وظایف خویش را در خصوص حل مسایل کادری منسوبین اداری و قضایی قوه قضائیه ایفا می نماید.

با توجه به اینکه ستره محکمه در سال جاری ۱۳۹۵  وارد مرحله جدید از ریفورم و اصلاحات گردیده بناء وظایف این ریاست در تطبیق و اجرای پروسه اصلاحات در بخشهای اداری ستره محکمه نهایت مهم بوده و باید تطبیق مقررات و طرزالعمل های نافده وظایفش را در تسریع عملیه جابجایی کادر های اداری از طریق رقابت آزاد و همچنان پیشبرد عملیه اصلاحات در تمامی بخشهای اداری قوه قضائیه به انجام برساند.

بناء میتوان خطوط عمده وظایفش را چنین توضیح داد:

  • ریاست عمومی منابع بشری وظيفه داردتا وضعيت كادري وجابجاي قضات و چگونگي موثريت آنان را در سطح محاكم وساير ادارات ستره محكمه تحليل وارزيابي نموده پيشنهاد هاي مشخص را درزمينه به مقام ستره محكمه تقديم نمايد.
  • از طريق اين رياست پيشنهاد مربوط به انسلاك قضائي قضات جديدالتقرر ونيز پيشنهادهاي مربوط به اعطاي درجه كادري قضات و ساير پيشنهاد هاي ذاتي از طريق كميسيون هاي مربوط تهيه و پس از حصول تصويب شوراي عالي ستره محكمه غرض كسب منظوري به مقام عالي رياست جمهوري ارسال ميگردد.
  • دوسيه هاي استخدامي وسوانح قضات و منسوبين اداري را دقيقاً ترتيب وتنظيم نموده ،درموارد اجراي ترفيعات نوبتي وتقاعد، تمديد خدمت ورفع تقاعد منسوبين از طريق كميسيون معينه وقتاً فوقتاًاقدام مي نمايد .
  • عنداللزوم و برمبناي هدايت مقام ستره محكمه كميسيون ذيصلاح تعيينات را ايجاد واز طريق آن نصب منسوبين اداري وقضائي را انجام ميدهد.
  • درتحكيم ثبات وتوازن كادري عطف توجه نموده ، به همکاری با ریاست تعلیمات قضایی درمعرفي قضات دركورسهاي مختلفه قصير المدت ازدياد دانش مسلكي ، تريننگ هاي قضائي وستاژ قضائي همكاري وهماهنگي همه جانبه دارد.
  • درتمام موارد و بخاطر نظم وثبات بيشتر كادري هدايات واوامر مقام عالي رياست جمهوري ومقام ستره محكمه را كه مستقيماً ويا ناشي از نتيجه تفتيش هاي اقتضائي درمورد مكافات ومجازات منسوبين (منجمله عزل) صدورمي يابد تحقق مي بخشد.
  • رعایت ضوابط حاضری را نظارت نموده درتامین نظم بهتر کاری تلاش جدی می نماید.

ریاست منابع بشری ستره محكمه دراجراي امور مربوطه تمامي قوانين وفرامين نافذه منجمله قوانين كار و تشكيل وصلاحيت محاكم را ملاك عمل قرا رداده ووظايفش را طبق آنهاتنظيم مي نمايد واز اجراي بلا انحراف قوانين يادشده درعرصه كادري نزد آمريت عمومي اداري قوه قضائيه ومقام عالي ستره محكمه مسئوليت مستقيم دارد.