معرفی نامه اعضای برحال شورای عالی

 • محترم قضاوتپوه دوکتور عبدالمک کاموی عضو ستره محکمه 

 • محترم قضاوتپوه برات علی متین عضو ستره محکمه 

 • محترم پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه عضو ستره محکمه 

 • محترم قضاوتپوه عبدالحسیب احدی عضو ستره محکمه

 • محترم قضاوتپوه محمد زمان سنگری عضو ستره محکمه 

 

 

معرفی اعضای برحال  ستره محکمه ( اعضای شورای عالی قضاء ) :

- محترم قضاوتپوه دوکتورعبدالملک کاموی عضو ستره محکمه

f

دوکتور عبدالملک کاموی فرزند مولوی عبدالعلی کاموی ولدیت مولوی غلام نبی کاموی در سال 1347 هجری شمسی در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار دریک خانواده علمی وروحانی متولدگردیده است  .

تحصیلات عالی لیسانس را دررشته فقه و قانون ازپوهنځی شرعیات پوهنتون  دعوت و جهاد درپاکستان به درجه اعلی به پایان رسانیده و سپس غرض کسب و حصول تحصیلات  عالی عازم جامعة الازهر گردیده و تحصیلاتش  راتا سطح ماستری و دوکتورا دررشته فقه وقانون ازپوهنځی شرعیات و قانون جامعة الازهرشریف در جمهوری عربی مصر به اتمام رسانیده است . باایجاد حکومت موقت به اساس تقاضای وزارت محترم عدلیه به حیث مشاور وزیر عدلیه تعیین وسپس به حیث معاون دارالانشاء کمیسیون قانون اساسی ومشاور حقوقی رئیس لویه جرگه تصویب قانون اساسی  اجرای وظیفه مینمود .

متعاقباً به حیث مشاور حقوقی کمیسیون مشترک انتخابات ومسئول دفتر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری تعیین ودر سال 1383 به اساس لزوم دید دولت به حیث امرعمومی اداری قوه قضائیه تعیین گشت بعدآ در سال ۱۳۹۱ از جانب مقام عالی ریاست جمهوری به صفت عضو ستره محکمه پیشنهاد و سپس از اخذ رآی ولسی جرگه به این سمت عز تقرر حاصل کرد ودر ماه میزان سال ۱۳۹۲ به حیث رئیس دیوان امنیت عامه ستره محکمه تقرر گردید محترم دوکتور کاموی به سلک قضاء منسلک بوده و دارای درجه  کادر قضایی قضاوتپوه میباشد .

موصوف بیش از 15 اثر علمی در مسایل مختلف فقهی وحقوقی تدوین و تالیف کرده که ازانجمله میتوان اثار ذیل را یاد آوری کرد :

1- استرداد و اثر آن درعقود معاملات .

2- مسئولیت ناشی ازعقد در قضایای مدنی .

3-مضاربت و تطبیق آن در بانکداری اسلامی .

4- تطبیقات معاصر عقد سلم

5- ضوابط فقهی بیع تقسیط .

6- اجتهاد ازدیدگاه فقهی .

7- عقد رهن

8- تدوین کتاب حقوق بین الملل خصوصی افغانستان

برعلاوه ده ها مقاله و مضمون علمی و حقوقی که اکثراً درمجلات داخل و خارج کشور به چاپ رسیده است .

همچنان سهمگیری دوکتورکاموی درتدوین آثاری ز یرعناوین « فعالیتها و دستاورد های پنج ساله قوه قضائیه» ، «تصویری ازاصلاح اداره و مبارزه با فساد اداری در قوه قضائیه» و «نگاهی به همکاری های قضایی مصر و افغانستان» که انتشاریافته اند نیز شایان ذکر است . همچنان که در بیش از ده کنفرانس بین المللی حقوقی درکشورهای جرمنی ، هالند ، ترکمنستان ، فرانسه ، اسپانیا ، ایتالیا ، ایرلیند و مصر اشتراک ورزیده و به زبانهای دری ، پشتو ، عربی و انگلیسی تحریر وتکلم نموده میتواند .

 

- محترم قضاوتپوه برات علی متین عضو ستره محکمه

at

قضاوتوال براتعلی"متین"فرزندجانعلی ولدعلی احمد،درسال 1338هجری شمسی درقریه سرخ ده ککرک،ولسوالی جغتوی ولایت غزنی،دریک فامیل دهقان چشم به جهان گشوده،زبان مادریش"دری"بوده،به لسانهای پشتو وعربی مسلط میباشد، وبه زبان انگلیسی به حدمعمول تکلم کرده می تواند،در هیچ حزب وسازمان سیاسی عضویت نداشته وندارد.

دوره تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابتدائیه ککرک ، ولسوالی مذکور و دوره تعلیمات متوسطه ولیسه را،درروح المدارس"دارالعلوم روحانی"در شهر گردیز مرکزولایت پکتیا فرا گرفته. مضامین درسی دوره متوسطه ولیسه که آغاز آن از صنف پنجم بوده ، شامل کلیه مضامین عصری وشرعی چون :ساینس ، اجتماعیات ، لسانها ، فقه واصول فقه، حدیث واصول حدیث ، تفسیرواصول تفسیر ، علم کلام ومنطق بوده که در دوره متوسطه ولیسه اول نمره صنفش و در ختم دوره لیسه بحیث اول نمره عمومی از دارالعلوم مذکور فارغ گردیده است.

درسال 1359 هجری شمسی بعداز سپری نمودن موفقانه امتحان کانکورشامل پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل گردیده ودرسال 1363 به حیث اول نمره عمومی از پوهنځی مذکور فارغ و درریاست دارالانشای ستره محکمه به صفت کارمند رسمی مقرر گردیده است.

در دوره لیسه و دوره تحصیلش در پوهنتون کابل ، در کنفرانسهای علمی  تحقیقی همواره اشتراک فعال داشته ودر زمینه تحسین نامه ها و تصدیقنامه های زیاد بدست دارد. به مطالعه وکتاب خوانی ومباحثات علمی علاقمندی زیاد داشته ودر احکام فرایض الله (علم میراث) دسترسی لازم دارد.

بعد از سپری نمودن دوره مکلفیت عسکری وخدمت زیربیرق وفراغت از کورس ستاژ قضابه درجه اعلی و منسلک شدنش به سلک قضا در محاکم مختلفه کشور اعم از ابتدائیه ، استیناف ومرحله فرجام در بخشهای جزایی ، مدنی ، حقوق عامه واحوال شخصیه ایفای وظیفه نموده است.

در دوره های متعدد ستاژقضاء ، درمرکز تعلیمات قضائی ستره محکمه ج.ا.ا بحیث استاد مضمون قانون مدنی تدریس نموده ومی نماید. از سال 1385 به بعدبحیث مستشار قضائی ستره محکمه در بخش قضایای مدنی وحقوق عامه مقرر ومصروف خدمت بوده. در جریان کار رسمی ، کورس یک ساله حقوقی- قضایی سازمان بین المللی انکشاف حقوق (IDLO) را تعقیب وتصدیقنامه فراغت بدست آورده است. در تدوین وتألیف دوره سه جلدی کتاب حقوق وجایب که به تجویز کمیته عالی قضائی ستره محکمه توسط گروپی از حقوق دانان کشور برای ضرورت ریاست تعلیمات قضائی تنظیم وانتشار یافته بحیث یکی از مؤلفین سهم فعال داشته ، در سیمینار های متعدد حقوقی – قضائی ستره محکمه ، در پروسه ساده سازی اجراآت قضائی وکنفرانسهای علمی – حقوقی همواره نقش فعال داشته است.

اشتراک وسهم گیری موصوف درامورعلمی – تحقیقی که در جنب وظیفه اصلی و رسمیش صورت گرفته بطور ذیل خلاصه می شود:

 • عضوکمیته ساده سازی اجراآت قضائی.

 • عضوبورد ملی دفاع از حقوق وملکیتهای فکری ومعنوی.

 • عضوکمیته تدوین وتألیف دوره سه جلدی حقوق وجایب.

 • عضوکمیته تدوین طرح جدید قانون اصول محاکمات مدنی.

 • عضوکمیته نشرفیصله های محاکم درستره محکمه ج.ا.ا .

 • عضوکمیسیون تثبیت وارتقای درجات کادرقضائی.

 • عضوومنشی کمیسیون مدنی سیمینارعالی رؤسای محاکم در سال 1386 هجری شمسی.

 • عضوومنشی کمیسیون مدنی وحقوق عامه کنفرانس ملی قضائی سال 1390 هجری شمسی.

 • مدرس مضمون قانون مدنی در مرکز تعلیمات قضائی ستره محکمه ج.ا.ا .

قضاوتوال "متین" اخیراً با کسب (154) رأی بلند مبنی برتآیید از نمایندگان ملت در ولسی جرگه ، به موجب فرمان شماره (76)مؤرخ 11/7/1392 هجری شمسی مقام عالی ریاست دولت ج.ا.ا به صفت عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا عز تقرر حاصل نموده است.

 

- محترم  پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه عضو ستره محکمه

8

پوهندوی عبدالقادر عدالتخواه فرزند خوش محمد در سال 1333 در قریه دلشاد ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز متولد شد. دوره ابتدائیه را در مکتب غرو آن ولسوای سپری نمود. در سال 1356 از مدرسه تخارستان کندز به درجه اعلی فارغ گردید و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور تحصیلات خویش را در پوهنحی شرعیات کابل آغاز کرد. سپس ماستری خویش را در بخش قضایی و حارنوالی پوهنحی حقوق با درجه ممتاز کسب  نمود و با در نظرداشت تمام معیارهای اکادمیک در سال 1362 افتخار عضویت  کدر علمی دیپارتمنت حقوق خصوصی  پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را بدست آورد و در جریان مدت سی سال گذشته به تدریس مضامین مختلف حقوقی از قبیل: حقوق وجایب، حقوق فامیل، حقوق عینی، سیستم های بزرگ حقوقی معاصر،حقوق میراث، اساسات حقوق اسلام، مبادی حقوق، حقوق جزا و سایر مضامین پرداخت. علاوتاً مضمون حقوق مدنی را در پوهنحی شرعیات و مضمون مبادی حقوق را در پوهنخی ژونالیزم پوهنتون کابل، مضامین حقوق بشر و قانون طرز تحصیل حقوق را در کورسهای ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت عدلیه تدریس نموده است. هم چنان عهده دار تدریس مضمون قانون طرز تحصیل حقوق در کورس ستاژ قضایی ستره محکمه و ترینر سیمینار قانون اساسی و لویه جرگه ها و مضمون حقوق مدنی در کورسهای وکلای مدافع در موسسه اجتماع زنان حقوقدان افغان نیز بوده است. پوهندوی عدالتخواه در کنار وظایف استادی در سال 1368 بست (3) مدیریت عمومی استادان پوهنتون کابل را به عهده داشته در سال 1373 به حیث مدیر عمومی محصلان پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است و در جریان سالهای 1371 تا 1375 آمریت دیپارتمنت حقوق خصوصی پوهنحی حقوق  را به عهده داشته و در سالهای    1377 – 1380 به صفت وکیل مدافع به شغل وکالت دفاع پرداخته است.

موصوف نماینده منتخب مردم ولایت کندز در لویه جرگه های اضطراری و تصویب قانون اساسی و منشی منتخب کمیته نمبر اول لویه جرگه تصویب قانون اساسی نیز بوده است. در دوران حکومت انتقالی از اواخر سال 1380 الی اخیر برج اسد سال 1381 بست (2) ریاست حقوق ولایت کندز را به عهده گرفت و سپس در بست اول به حیث رئیس حقوق ولایت کابل با حفظ تمام حقوق و امتیازات کادر علمی تقرر حاصل نمود و در اوایل سال 1384 تبدیلا در بست فوق رتبه به حیث رئیس عمومی حقوق وزارت عدلیه ایفای وظیفه نمود.

پوهندوی عدالتخواه بر اساس حکم نمبر 1917 مورخ 5/4/1386 مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حفظ حقوق و امتیازات کادر علمی در بست مافوق رتبه به حیث معین اداری وزارت عدلیه تقرر حاصل نمود و این سمت را تا تاریخ 19/3/1389 ادامه داد. سپس توسط جلالتمآب محترم رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور کسب عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه شورای محترم ملی معرفی شد و بعد از اخذ رای تاییدی اعضای حاضر ولسی جرگه اعتبار از تاریخ 19/3/1389 افتخار عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بدست آورد و ذریعه فرمان 52 مورخ 4/5/1389 مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان عملاً در بست خارج رتبهبا حفظ کادر علمی تقرر حاصل نمود و به اساس رای گیری مستقیم و سری به اتفاق آرا بحیث معاون کمیسیون متذکره برگزیده شد ودرنهایت ازجانب مقام عالی ریاست جمهوری به حیث عضو ستره محکمه نامزد و به پارلمان کشور معرفی گردید و پس ازاخذ رای تایید  قرار حکم شماره 108 مورخ 11ر10ر1392 جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عضو ستره محکمه  تعیین  گردید .

پوهندوی عدالتخواه مؤسس و اولین مدیر مسئول نشریه آگاهی حقوقی وزارت عدلیه بوده در عین حال مدیر مسئول مجله قانون اساسی و عضویت هیئات تحریر مجله عدالت ارگان نشراتی وزارت عدلیه را به عهده دارد. موصوف به زبانهای دری، پشتو و ازبیکی کاملا مسلط بوده و بزبان عربی کاملا آشنایی داشته و بزبانهای روسی و انگلیسی نیز بلدیت دارد.

موصوف کتاب درسی حقوق فامیل را تألیف نموده و بیش از 45 مقاله علمی و تحقیقی ایشان در مجلات معتبر داخلی از قبیل مجله علوم اجتماعی پوهنتون کابل، دکابل پوهنتون پوهنیزه مجله،مجله عدالت، نشریه آگاهی حقوقی، تبیان، آریانا، مجله شرعیات،مجله حقوق، مجله قضا، مجله حقوق و اجتماع، مجله ملیت های برادر و غیره اقبال چاپ یافته است که فهرست تألیفات و مقالات وی قرار ذیل است .

مقـالات و تـالـيفات مطبوع پوهندوی عبدالقادر "عدالتخواه"

 1. بررسی نقش زن در خانواده و اجتماع، دکابل پوهنتون پوهنیزه مجله، دریمه گنه، 1391 ( 14 صفحه)

 2. مراجع تفسیر قوانین، مجلة قانون اساسی، نشریة علمی تخصصی وتحقیقی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق  قانون اساسی، سال اول، شماره اول 1391 ( 14 صفحه)

 3. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات،قسمت اول، تبیان مجلة علمی- تحقیقی اکادمی علوم ، شماره 33 سال 1391 ( 14 صفحه )

 4. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات،قسمت دوم، تبیان مجلة علمی- تحقیقی اکادمی علوم ، شماره 34 سال 1391 ( 11 صفحه )

 5. مراجع تفسیر قوانین، آریانا مجلة علمی- تحقیقی اکادمی علوم، شماره دوم، سال 1390 (20 صفحه )

 6. منطق مشروعیت نفقة زوجه و دلایل وجوب آن، شرعیات مجلة علمی- تحقیقی پوهنحی شرعیات، شماره های چهارم، پنجم وششم، دور دوم، جدی- حوت 1390 ( 10صفحه )

 7. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات،مجله حقوق نشریة علمی- تحقیقی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، شماره چهارم،دوردوم،شمارة اول 1390 ( 13 صفحه )

 8. رعایت قسم در حالت تعدد زوجات، مجلة عدالت ارگان نشراتی تخصصی- حقوقی و فرهنگی وزارت عدلیه، شماره مسلسل 96 ، سال دوازدهم، دلو 1389 ( 14 صفحه)

 9. نقش زن در خانواده و اجتماع، مجلة عدالت، شمارة مسلسل (86) حمل سال 1389. ( 10 صفحه )

 10. انصراف از نامزدی و اثرات حقوقی آن، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 11. حق مهر زوجه، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 12. حقوقی مالی زوجه، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 13. سیری بر مراحل انفاذ قوانین، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 14. الغای قوانین چگونه صورت میگیرد؟، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 15. عدم رجعت قانون بر ماقبل، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 16. پرنسیپ عدم رجعت قوانین بر ماقبل، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 17. محارم از دیدگاه شرع و قوانین وضعی کشور، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 18. حق نفقة زوجه بر زوج، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1386

 19. برخورد نیک شوهر بازوجه، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1386

 20. واژه ها و اصطلاحات حقوقی، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 21. اهمیت صلح از دیدگاه اسلام، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1387

 22. بازنگری قانون طرز تحصیل حقوق، موانع موجود و راه حل ها، ماهنامة اگاهی حقوقی، مجموعة مقالات منتشر شده، 1386

 23. بررسی مشکلات محبوسین و توقیف شدگان، مجلة عدالت ارگان نشراتی تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، شماره مسلسل 56، سال نهم، میزان 1386 ( 5 صفحه)

 24. حقوق بشر و چگونگی رعایت آن در افغانستان، مجلة عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هشتم، شماره مسلسل 47، جدی 1385 ( 19 صفحه)

 25. پرنسیب عدم رجعت قانون به ما قبل در قوانین مدنی، مجلة عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هشتم، شماره مسلسل 44، میزان 1385 ( 13 صفحه)

 26. اختلاف زن و شوهر در مورد مهر و طرق حل آن، مجلهء عدالت، شماره (41) سال 1385. ( ...  صفحه )

 27. تعدد زوجات، مجلة حقوق نشریه پوهنحئی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، شماره (اول) سال 1384.( 11 صفحه )

 28. وجیبه شوهر در مورد تأدیه مهر زوجه(1) مجله عدالت عدالت ارگان نشراتی تخصصی- حقوقی و فرهنگی وزارت عدلیه، شماره های(36-37) سال1384  ( .... صفحه)

 29. نظریات مخالفین و موافقین تعدد زوجات، مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هفتم، شماره مسلسل 31، سنبلة 1384 ( 16 صفحه)

 30. چگونگی حل وفصل منازعات فیمابین افراد، مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هفتم، شماره مسلسل 28، جوزای 1384 ( 10 صفحه)

 31. دلایل عقلی ونقلی مشروعیت مهر، مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال هفتم، شماره مسلسل 26، حمل 1384 (6 صفحه)

 32. استرداد استقلال کشور، مجله عدالت عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال دوم، شماره سوم، جوزا 1382 (7 صفحه)

 33. مراحل قانونگذاری(مراحل تسوید، تصویب، توشیح، انتشار وسپری شدن مدت معین بعداز نشر) مجله  عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، سال دوم، شماره دوم، ثور 1382 (7 صفحه)

 34. . مراجع ذیصلاح تفسیر قوانین (تفسیر قانونی، تفسیر قضائی و تفسیر شخصی) مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، شمارة اول، سال دوم، حمل 1382 (7 صفحه)

 35. مقدار مهر درفقه اسلامی، مجلة قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های (1-2) سال 1381( 5صفحه)

 36. طرق و شیوه های تفسیر قوانین جزائی (تفسیر مضیق، تفسیر قضائی و تفسیر شخصی) مجله عدالت نشریة  تخصصی- حقوقی وفرهنگی وزارت عدلیه، شمارة اول، جدی، دلو و حوت سال 1381 (11 صفحه)

 37. محرمات مؤبد در عقد ازدواج، مجلة علوم اجتماعی پوهنتون کابل، شماره (1) سال1374. ( 36 صفحه )

 38. حقوق زوجه در برابر شوهر، اثر ترفیع برتبة علمی پوهندوئی، پوهنتون کابل1374. (.... صفحه )

 39. محرمات نسبی و سببی، مجله قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های(1- 2) سال 1374 (34 صفحه)

 40. محرمات رضاعی، مجله قضاء ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره های(3- 4) سال 1374 (19 صفحه)

 41. طرق و شیوه های تفسیر قوانین مدنی (تفسیر ادبی و منطقی قوانین مدنی) قسمت اول، مجلة حقوق و اجتماع، شماره (2) سال 1373. ( 6 صفحه )

 42. طرق و شیوه های تفسیر قوانین مدنی (تفسیر تاریخی و تفسیر وسیع قوانین مدنی)قسمت دوم، مجله حقوق و اجتماع شماره (3- 4)سال1373. ( 9 صفحه )

 43. تطبیق قانون از لحاظ زمان، اثر ترفیع برتبه علمی پوهنملی، سال 1369 .  (150 صفحه )

 44. علی شیرنوائی نینگ اجتماعی – سیاسی قرش له ری، مجله ملیت های برادرسال 1364(به زبان ازبکی)

 45.  تیزس ماستری   A system and Basic principles of civil Law of  DRA 1983معادل 1362

سفر ها واشتراک در سیمینار ها  :

- شرکت در ورکشاپ تسويد قانون مبارزه بر عليه تمويل تروريزم منعقده ويانا در اطريش

- عضويت در ترکيب هيات عالي رتبه دولتي در بروکسل مرکز بلجيم

- عضويت در ترکيب کادر علمي يازده نفري استادان پوهنحي حقوق و علوم سياسي جهت بازديد از پوهنتون پاريس جنوبي نمبر ۱۱ در کشور فرانسه سال ۲۰۰۶

- اشتراک در سمينار برنامه آموزشي رهبري ارشد در شهر برلين کشور جرمني در اواخر سال ۲۰۰۶

- اشتراک در سمينار محو خشونت عليه زنان منعقده مانيلا پايتخت کشور فيليپين در سال ۲۰۰۷

- عضويت در ترکيب هيات عالي رتبه دولتي در کنفرانس روم در کشور ايتاليا

- اشتراک در ورکشاپ "مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان" منعقده شهر بالی اندونیزیا

- اشتراک در ورکشاپ "عدالت غیر رسمی و کثرتگرایی حقوقی" منعقده شهر واشنگتن DC ایالات متحده امریکا

- سفر مطالعاتی به جمهوریت عربی مصر

- اشتراک در جلسه پروسه بالی منعقده شهر پیرت استرالیا

- سمينار ارتقاء ظرفيت کارمندان وزارت عدليه در هوتل اينترکانتيننتال

- ورکشاپ هاي صلح و حقوق بشر منعقده تالار سيد جمال الدين پوهنتون کابل

- بازدید از محکمة قانون اساسی اندونیزیا 22 – 28  فبروری 2012

- اشتراک در کنفرانس بین المللی بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی ترکمنستان وتجربة تاریخی دولت با ثبات منعقدة عشق آباد 18 و 19  می 2012

- باز دید از محکمة قانون اساسی جمهوری ترکیه 20 – 27  می 2012

- اشتراک در کنفرانس بین اللملی به مناسبت هژدهیمن سالاگرد تصویب قانون اساسی جمهوری قزاقستان منعقده در آستانه پایتخت آن کشور 28 اگست الی 2 سمپتمبر 2013

پوهندوی عدالتخواه متاهل وداری سه پسرو دو دختر میباشد.

شماره تیلیفون : 0700292660

ایمیل آدرس: qaderadalatkhah_2006@yahoo.com

 

- محترم قضاوتپوه عبدالحسیب احدی عضو ستره محکمه

pic

 

 

قضاوتپوه عبدالحسیب «احدی» ولد عبدالاحد متولد سال 1348 هجری شمسی ولایت کابل، فارغ مدرسه  عالی امام ابوحنیفه «رح»، لیسانس دیپارتمنت فقه وقانون فاکولته شرعیات پوهنتون کابل، فارغ کورس ستاژ قضائی،کورس قضائی IDLO وکورس قضائی سیدا.

 درجه کادری : قضاوتپوه

سوابق کاری :

از سال 1369 الی 1373 محرر محکمه ناحیه اول ومحرر محکمه شکر دره کابل .

از سال 1374 الی 1375 ستاژیر دوره نزدهم کورس ستاژ قضائی ومحرر در محکمه شکردره کابل.

درسال 1376 عضو مسلکی احصائیه قضائی ریاست تدقیق ومطالعات ستره محکمه .

درسال 1377 عضو قضائی دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه مرافعه سمنگان .

در سال 1378 آمر ثبت اسناد وعلایم تجارتی محکمه مرافعه کابل .

از سال 1379 الی سال 1384 به صفت عضو قضائی در محاکم ابتدائیه شهری میدان وردک ،محکمه ابتدائیه ناحیه چهارم،ناحیه هشتم،ناحیه دهم ،ناحیه سوم شهر کابل .

در سال 1385 رئیس محکمه ناحیه ششم کابل.

در سال 1386 عضو دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل.

در سال 1387 رئیس محکمه ابتدائیه ولسوالی پغمان ولایت کابل .

از سال 1388 الی 1390 مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه .

در سال 1390 سرپرست ریاست دیوان امنیت  عامه محکمه استیناف کابل .

از سال 1391 الی 1393 رئیس محکمه استیناف میدان وردک، عضو قضائی محکمه استیناف کابل بانک ،استاد مضمون وسایل اثبات در دعوی مدنی وقانون جزاءدر کورس ستاژ قضاء وترینر مضمون ادله اثبات در قضایای جزائی، واستاد ورکشاپ ارتقاء ظرفیت قضات.

از سال ۱۳۹۳ الی دلو 1394 رئیس دارالانشاء شورایعالی ستره محکمه.

از تاریخ 10/10/1394 الی اکنون عضو شورایعالی قضاء ورئیس دیوان رسیده گی به قضایای تجارتی ستره محکمه

سفر های رسمی به خارج از کشور :

اشتراک در ورکشاپ تحت عنوان مبارزه علیه تروریزم به کشور های اطریش ورومانیا،  اشتراک در ورکشاپ ارتقاء ظرفیت قضائی در جمهوری عربی مصر، اشتراک در ورکشاپ حکمیت ویا میانجیگری درایتالیا، اشتراک در سیمینار محیط زیست جنوب آسیا در هندوستان، بازدید از محاکم کوریای جنوبی وتبادل تجارب در مورد سیستم قضائی افغانستان و کوریای جنوبی .

مکافات :

 دریافت دوبار تقدیر نامه درجه اول از مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، سه بار تقدیرنامه  درجه دوم ،یکبار تقدیر نامه درجه سوم وتحسین نامه از مقام عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان.

 

 

- محترم قضاوتپوه محمد زمان  سنگری عضو ستره محکمه

56

محترم محمد زمان سنگری فرزندسنگر خان در سال 1333 در ولسوالی سرکانی ولایت  کنر تولد گردیده و تحصیلات عالی اش رادررشته فقه وقانون درسال  1358در پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل به پایه اکمال رسانیده و بعداز سپری کردن کورس ستاژ قضایی در سال 1362 به سلک قضاء منسلک گردیده است .

محترم سنگری درجریان اجرای وظیفه بالترتیب به حیث قاضی محاکم  ناحیوی شهرکابل ، رئیس دیوان جزا و نایب رئیس محکمه ولایت کابل ،  مستشار دیوان مدنی و حقوق عامه و مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه و اخیراً به حیث رئیس محکمه ابتدائیه مبارزه بامواد مخدر ایفای خدمت نموده وفعلاً به حیث عضو شورای عالی ستره محکمه برگزیده شده است .

محترم سنگری   به منظور اشتراک در کانفرانسها وسیمینار های قضایی به کشور های امریکا ، ا نگلستان ، مصر ، هند و ترکیه سفر نموده ،  به زبانهای دری و پشتو تسلط داشته و به زبانهای عربی و انگلیسی نیز آشنایی دارد .