ریاست عمومی مالی و اداری

ریاست مالی و اداری مسئولیت تا مینات مادی ستره محکمه را از لحاظ مالی ، بودجوی ، لوژستیکی ، ترانسپورتی و تعمیراتی به عهده داشته ووظایفش رادر استقامت های ذیل به پیش میبرد .

دربخش مالی و اداری:

بر اساس خطوط وظیفوی ، حل مسایل تخصیص و بو دجه ستره محکمه مربوط به این بخش است . قاعدتاً با در نظرداشت تشکیل و بودجه منظور شده تمامی اجراات بعدی دراین خصوص بر طبق مقررات مالی ، حسابی و بو دجوی دقیقاً تنظیم و به منصه اجرا قرار داده میشود . تخصیصات درتمام ابواب وفصول بعد از حصول ان از طریق وزارت مالیه به واحد های اولی و دومی ستره محکمه چون محاکم مرکز وولایات اجرا و اخبار و مبتنی به ان در تادیه معا شات و سایر مصارف اقدام صورت گرفته و از تحقق بلا انحراف آن کنترول به عمل میاید .

حل مسایل بودجوی ستره محکمه به مثابه رکن مستقلی از دولت در حالیکه از پیچیده گی زیادی بر خور دار است باانهم دراین بخش تا حد ممکن و با توجه به استندرد های بودجوی كارصورت میگیرد و تمامی فورمه ها و جداول بودجوی با در نظرداشت نورم های پذیرفته شده ترتیب میگردد و مسئولین این بخش بخاطر بلند بردن سطح اگاهی مسلکی شان از سیمینار ها وورکشاپها ی مختلفه بو دجوی که از طریق وزارت مالیه و یا به کمک پروژ ه  های همکار تدویر می یابد و استفاده مطلوب بعمل می آورد.

در بخش مسایل ترانسپورتی:

حل نیازمندیهای ترانسپورتی ستره محکمه از وظایف اساسی این بخش بوده که در زمینه  مطابق به نیازمندی و ضرورت اقدام می نماید.

در بخش تعمیراتی:

امریت تعمیرات که وظیفه ثبت و راجستر املاک ستره محکمه و حراست از انها را به عهده دارد در پهلوی این وظیفه با طرح و ترتیب پلانهای طویل المدت وقصیرالمدت موضوع ترمیم و اعمار دفاتر جدید غرض رفع ضرورت محاکم را از ولسوالی هاتاسطح ولایات رویدست گرفته و درتطبیق ان طبق امکانات بودجوی در هماهنگی با پالیسی ها و استندرد های ساختمانی وزارت های شهر سازی و مسکن و احیار و انکشاف دهات اقدام نموده و مینماید .

طوری که در شمار های قبلی جریده نیز گزارشاتی ارائه شده دراین زمینه با استفاده از امکانات بودجوی موجود و جلب کمکهای مادى منابع ملی و بین المللی ده ها ساختمان محاکم ترمیم گردیده و تعداد زیادی ساختمانها در ولسوالی ها وولایات غرض استفاده دفاتر محاکم ا عمار گردیده است که در تحقق این اقدامات تا فعلاً استفاده از بودجه عادی ستره محکمه مطرح بوده ، توقع برآنست تا با منظوری بودجه انکشافی ستره محکمه گامهای موثری در جهـت انکشاف وتو سعه فزیکی قـوه قضائیه بر داشته شود .

در بخش تکنالوژی معلوماتی:

تکنالوژی معلوماتی یا تکنالوژی کمپیوتری عبارت از وسیله است که معلومات عادی یا انالوگ را به دیجیتیلی تبدیل نموده تا فعالیت های کاری در بخش انتقال، تنظیم و ایجاد معلومات به وقت کم ، دقیق و شفاف صورت گیرد.

در ستره محکمه، بخش تکنالوژی معلوماتی پیش از سال ۱۳۸۷ به همکاری پروژه استقرار حاکمیت قانون بخش رسمی آغاز به فعالیت نموده و بعد از سال ۱۳۸۹ ستره محکمه برای تکنالوژی معلوماتی تشکیل را به سطح آمریت تحت نظارت ریاست نشرات ایجاد نمود.  گرچه این آمریت برای دو سال به ریاست ارتقا کرد ولی در تشکیل سال ۱۳۹۵  دوباره به امریت تنزیل یافت. تکنالوژی معلوماتی در ستره محکمه طبق قوانین تکنالوژی معلوماتی مسئول انکشاف ستراتیژیها ، تطبیق پالیسی ها و ایجاد زیر بنا های تکنالوژی معلوماتی میباشد.  بمنظور حصول اطمینان از اینکه تمام سیستم های معلوماتی این ارگان از طریق یک چهارچوب مرتبط باشد، کارمندان ستره محکمه آموزشهای کافی دریافت نموده اند. همچنان اقدامات کافی امنیتی روی دست گرفته شده و ارتباطات الکترونیکی به طور متداوم افزایش یافته است.