ریاست نشرات

ریاست نشرات یکی از ریاستهای مسلکی ستره محکمه بوده که وظایفش رابا در نظرداشت استقامت های کاری و رعایت پالیسی نشراتی بلا انحراف به پیش میبرد  این ریاست با داشتن بخشهای نشراتی، فرهنگی و طبا عتی در طبع و تکثیر مواد مورد ضرورت داخلی این ارگان با توجه به امکانات موجود اقدام مینماید، بخشهای کاری اینریاست را میتوان قرار آتی به معرفی گرفت:

در بخش طباعتی ونشراتی:

مجله قضاء: مجله قضاء در سال ١٣٠٩ هجری شمسی تأسیس گردید ومطابق پالیسی نشراتی تصاویب جلسات شورایعالی ستره محکمه مضامین قضایی، تجارتی، حقوقی، فقهی، جزائی، متحدالمال های ستره محکمه، اجمالی از فعالیت ها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر  وگزارش اجراآت محاکم مرکز و ولایات کشور قوانین و مقرره ھای مورد ضرورت محاکم را که در بلند بردن فهم مسلکی و دانش حقوقی منسوبان قضایی و اداری از ارزش به سزایی برخور دار است، به نشر کی رساند همکاری قلم بدستان و پژو هشگران که در تهیه مضامین مورد ضرورت بر طبق پالیسی نشراتی با مجله ھمکاری مینمایند و نیز فعالیت مدیر مسوول ، اعضا ھئیات تحریر ، ادیتوران، مهتمم و کمپوزیتور مجله قابل یاد آور ی می باشد  که  بعداز ابراز نظر هیئات تحریر ماه یکبار به چاپ می رسد.

جریده میزان: بازتاب دهنده فعالیتھای کاری و گزارشی ستره محکمه که در ١٣٨۴ هـ.ش به فعالیت آغاز نمود و در هر ماه سه شماره به نشر سپرده می شود، وموضوعات آن مشتمل است به نشر گزارشات مربوط به جلسات شورای عالی ستره محکمه، ملاقات های رئیس ستره محکمه، گزارش فعالیت کمیته نظارت بر پروژه عرضه خدمات عدلی وقضائی، فرامین رئیس جمهور، بازتاب اجراآت دواوین ستره محکمه، تصاویب مجلس اداری ستره محکمه، متحد المال های قضائی، تصامیم جلسات کمیسیون های هماهنگی ادارات عدلی وقضائی در مرکز وولایات، گزارش مربوط به ورکشاپهای قضائی، فیصله های جزائی محاکم، نمونه هایی از فیصله های قضائی محاکم، گزارشهای کاری محاکم، انعکاس جلسات اداری وقضائی در محاکم استیناف، تدویر جلسات علنی قضائی، فعالیت کمیسیون های سمع شکایات محاکم استیناف، گزارشهای بازدید رؤسای محاکم استیناف از محلات سلب آزادی ومحاکم ابتدائیه ولسوالی ها وسایر رویداد های قضائی.

بلوتن خبری(دقضائیه ځواک خاصه خپرونه): به منظور آگاهی عامه ومراجع مربوط در زمینه های اصلاح اداره، مبارزه با فساد اداری، جرایم مواد مخدر به مقصد توضیح فعالیت های قوه قضائیه در موارد فوق وبازتاب شفافیت کاری، در سال 1389 هـ ش برای اولین بار آغاز به فعالیت نموده ودر پهلوی مجله قضاء وجریده میزان به زبان انگلیسی ماهانه به چاپ می رسد.

همچنان امکانات مختلف کامپیوتر، فوتوکاپی، گستتنر و ماشینهای مختلف صحافت در اختیار مدیریت طباعتی قرار داشته که روزانه بلا وقفه مصروفیت کاری دارند، جداول و فورمه های مختلف مورد ضرورت شعبات گستتنر میگردد و نیز اسناد و اوراق زیادی به شمول چپتر های درسی بخش ارتقاء ظرفیت وریاست تعلیمات قضائی طبق ضرورت فوتوکاپی میشوند، علاوتاً کلکسیون های مجلات و روز نامه ها و کتابهای وارده شعبات مسلكى ستره محكمه صحافی گردیده و کار صحافت دوسیه های سوانح منسوبین بنابر تقاضای ریاست ذاتیه و همچنان كار ترمیم ووقایه کتب مندرس کتابخانه انجام میابد .

بر علاوه ریاست نشرات مسولیت سازماندهی محافل به مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی و تهیه کارتهای تبریکیه ستره محکمه بدین مناسبتها و ارسال آن به مراجع مختلف را به عهده داشته نقش فعال درتدویر سیمینار ها و کنفرانسهای قضایی دارد و علاوتاً اخبار مربوط به اجلاس شورایعالی راکه انعکاسی از فعالبتهای ستره محکمه است ونیز گزارش ملاقاتهای کاری جلالتماب قاضی القضات و مقامات ستره محکمه را جهت نشر از طریق وسایل اطلاعات جمعی به اژانس اطلاعاتی باختر میفرستد.

در بخش فرهنگی:

آمریت فرهنگی ریاست نشرات جلسات شورای عالی ستره محکمه، ویدیو کنفرانس ها میان رهبری ستره محکمه و محاکم استیناف، ملاقات های رئیس ستره محکمه با مقامات عالی رتبه را تحت پوشش قرار داده وهمچنان مصاحبه های تلویزیونی وبرنامه های رادیوئی رؤسای محاکم وقضات را در چوکات برنامه (معارف قضائی) در استدیوی ریاست نشرات ثبت و زمینه نشر آنها را از طریق رادیو وتلویزیون ملی فراهم می نماید.

کتابخانه قضاء:

کتابخانه قضا به مثابه گنجینه پر بهای قوه قضائیه همانند سایر نهادهای دولتی از گزند حوادث روز گار بدور نمانده و متحمل خسارات بیشماری گردیده است  این کتابخانه زمانی درردیف مهمترین کتابخانه ھای پایتخت از لحاظ کمیت و کیفیت کتب در مرکز توجه قرار داشت وباهزاران جلد کتب دست داشته پاسخگوی نیاز مندیهای منسوبین قضایی و سایر علاقمندان بود و عطش مطالعه کننده گان را مرفو ع مینمود اما با آنهم فعلاً اضافه از شش هزار جلد کتب علمی، تحقیقی، حقوقی و فقهی در اختیار داشته برای استفاده کننده گان آماده بوده، وطبق طرزالعمل مربوط با مشترکین تعامل مطلوب دارد

در بخش توزیع نشریات:

نشریه های فوق وهمچنان سایر انتشارات قضائی بمراجع مختلف و متعدد چه در داخل و چه در ادارات خارج ستره محکمه به شمول محاکم ولایات وهمچنان برخی از قوانین وجراید رسمی طبق نیاز به اسرع وقت به محاکم کشور توسط مدیریت توزیع این ریاست توزیع می گردد.