برای آگاهی عامه

  • فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری
  1. رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری از طریق مرکز عدلی و قضایی
  2. رسیدگی به دوسیه ها در محاکم عادی مبارزه با فساد اداری
  3. مبارزه ستره محکمه با فساد در صنوف  قوه  قضاییه از طریق اداره مراقبت قضایی
  • نشر تصامیم منتخب محاکم
  • بازتاب اجرای برنامه های معارف قضایی
  • فعالیت ها در راستای سیستم مدیریت قضایا