پیام قاضی القضات و رئیس ستره محکمه

supremecourt head

پیام قانونپوه سید یوسف حلیم

رئیس ستره محکمه ج.ا.ا

 

قضات نهایت گرامی !

قضاء درکلیه جوامع بشری منجمله کشور عزیز ما افغانستان جایگاه خاص داشته و صلاحیتهایش را طبق قانون اساسی ، قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه وسایر قوانین نافذه اعمال مینماید .

صلاحیت های قوه قضائیه طوریکه درماده (121) قانون اساسی مسجل گردیده ، عبارت است از بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاقهای بین المللی باقانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون .

قانون اساسی افغانستان طوریکه همه آنرا مطالعه کرده اند ، بیشتر ازهمه به حقوق اساسی ووجایب اتباع ترکیز دارد و چون سایر قوانین در روشنایی قانون اساسی تدوین وتوشیح میگردند ،  پس پرمسئولیت ترین وظیفه یعنی مطابقت قوانین وفرامین  با قانون اساسی  برعهده قوه قضائیه گذاشته شده ودرواقع قوه قضائیه حامی قانون و مظهر عدالت درجامعه دانسته شده است .

درجهان امروز که رعایت حقوق اساسی اتباع ، اهم مسایل را درتنظیم روابط افراد تشکیل میدهد ، نقش قوه قضائیه و محاکم کشور درین راستا نهایت مهم وبرازنده است .

طوری که گفتیم ، رعایت حقوق اتباع و رسیده گی به مطالبا ت  و منازعات و احقاق حقوق آنان از مهمترین وظایف محاکم کشور است ، این درست است که قانون اساسی کشور چنین وظیفه خطیر رابه عهده محاکم گذاشته است ولی ما وقتی درایفای این رسالت موفق خواهیم بود تادرایجاد یک نظام قضایی واقعاً خدمتگزار به مردم موفق باشیم .

موفقیت درین راستا به ا ین معنی است تا ما نخست نیازمندیهای اساسی قوه قضائیه رادرک کرده و پروسه جابجایی کادر های قضایی به اساس اهلیت ، تعهد و تخصص را تداوم بخشیم ، در زمینه سطح ا رتقای مسلکی قضات توجه مبذو ل کرده وبستر هایی را فراهم کنیم تا قضات برعلاوه فراگیری برنامه های کوتاه مدت آموزشی درداخل ،  به هدف کسب آموزشهای تخصصی ، تجربوی و مشاهدوی ومطالعه سیستم های قانونگزاری ، حقوقی و قضایی معاصر به خارج ازکشور اعزام گردند و مسیری که به همین هدف انتخاب شده به گونه  بلاوقفه به پیش برود .

ما باید به منظور حفظ پرستیژ و اعتبار قضاء و نزاهت قضایی صفوف سالم داشته و دامن  پاک قضاء را ازهرگونه آلوده گی ناشی از فساد اداری وفساد قضایی بزدائیم و بکوشیم تاسطح اعتماد و میزان دسترسی مردم را به عدالت توسعه دهیم  و با سلوک مطلوب قضایی قلبهای همه را تسخیر کنیم .

امروز که به حکم قانون معاش مناسبی بخاطر رفاه و تامین معیشت زنده گی قضات درنظر گرفته شده است ، این وجیبه را نیز داریم تا کار بهتر کنیم وباتسریع اجراات ، محاکم را ازعـنعنه مردود «امروز برو فردا بیا » رهایی بخشیم و قضایا  را به گونه عادلانه ، مستقلانه و بیــطرفانه رسیده گی کرده و تمامی حقوق اساسی متهمین و مظنونین راکه در قانون اساسی  و سایر قوانین شکلی پیش بینی گردیده ، در پروسه رسیده گی به دعاوی آنها جداً مدنظر بگیریم ، بدون شک رعایت اصل مکافات و مجازات بر آنانی که خوب کار میکنند و آنانی که به فساد اداری و قضایی تمایل دارد ، مارا به اهداف ما نزدیکتر میسازد.

قوه قضائیه کشور به حکم قانون اساسی یگانه مرجع داد خواهی بوده ورعایت انچه تذکار یافت ، درواقع اولویت های مهم آن راتشکیل میدهد ، ما منسوبین قوه قضائیه وقتی میتوانیم رضای خداوند (ج) و اعتماد دولت و مردم را بدست آوریم که درمقابل مردم ازحوصله مندی ، شکیبایی ورویه مناسب توام بااخلاق کار گرفته ، ا مور مربوط به خلق الله را بدون سرگردانی اجرا کنیم ، مطمئن باشید که انسان تابع احسان است و رویه نیک شما برای اصحاب دعاوی چنان ارزشمند خواهد بود که هرگاه یکطرف قضیه دعوی اش راهم ببازد ، ولی بخاطر رویه خوب شما از تصمیم قضاء حمایت خواهد کرد.

قوه قضائیه و درراس شورای عالی ستره محکمه انشاء الله بااشتراک مساعی یکباردیگر مطالعات لازم را بخاطر درک نیازمندهای مادی ، تخنیکی و زیر بنایی و نیزضرورتهای تکنالوژیکی این قوه قضائیه انجام داده  و در راستای تدوین ستراتیژی آینده قوقضائیه بخاطرتامین و تحقق برنامه های اصلاحی گامهای لازم راخواهد برداشت که بدون شک جمعبندی اولویت ها ، تدوین ستراتیژی و نیزدرک چالشهای فرا راه نظام قضایی ، مارا در پیشبرد بهتر امورکمک و یاری خواهد رسانید .

دراخیر به نماینده گی ازتمام منسوبین قوه قضائیه یکبار دیگر از اعلام حمایت جلالتماب رئیس جمهور نسبت به استقلالیت قوه قضائیه و اجراات مستقلانه این قوه اظهار سپاس و تشکر نموده ، به ایشان از بارگاه خداوند متعال ( ج ) طول عمر و توفیق عمل صالح در راستای خدمت گزاری به وطن و مردم رنجدیده افغانستان استدعا مینمایم .

                                                 ومن الله التوفیق