محاکم ابتدائیه

اتوجه به ماده چهلم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم، محاکم استیناف درحوزه قضایی مربوط دارای محاکم ابتدائیه به ترتیب آتی میباشند:

 • محکمه ابتدائیه مرکز ولایت.
 • محکمه اطفال.
 • محکمه ابتدائیه تجارتی.
 • محکمه ابتدائیه ولسوالی.
 • محکمه ابتدائیه احوال شخصیه.

درمراکز ولایاتی که به محاکم ابتدائیه بیشتری ضرورت احساس شود، ستره محکمه میتواند بعد از منظوری رئیس جمهور به تاسیس آن اقدام نماید.

ماده 41، ترکیب محاکم ابتدائیه

محاکم ابتدائیه مراکز ولایات دارای دیوانهای ذیل میباشند:

 • دیوان جزای عمومی.
 • دیوان مدنی.
 • دیوان حقوق عامه.
 • دیوان امنیت عامه.
 • دیوان جرایم ترافیکی.

دیوان های محکمه ابتدائیه مرکز مرکب از رئیس وحد اکثر چهارعضو میباشد.

ماده 42، رسیده گی قضایا توسط دیوانهای محاکم ابتدائیه

محاکم ابتدائیه مراکز ولایات قضایای ذیل را توسط دیوانهای مربوط درمرحله ابتدائی طبق احکام قانون رسیده گی مینماید:

 • رسیده گی قضایا مربوط به جزای عمومی توسط دیوان جزای عمومی.
 • رسیده گی به دعاوی مدنی بین اشخاص حقیقی توسط دیوان مدنی.
 • رسیده گی قضایای مدنی متنازع فیه بین اشخاص حقیقی وحکمی ویا بین اشخاص حکمی توسط دیوان حقوق عامه.
 • رسیده گی قضایای جزایی مربوط به امنیت ومنفعت عامه ،قاچاق مواد مخدر وسایر جرایم مطابق احکام قانون توسط دیوان امنیت عامه.
 • رسیده گی قضایای جزایی مربوط به حادثات ترافیکی توسط دیوان جرایم ترافیکی