ریاست عمومی تدقیق و مطالعات

رياست عمومي تدقيق و مطالعات به اساس ماده 23 قانون تشکيل و صلاحيت محاکم قوه قضائيه به حيث اداره مسلکي فعاليت مينمايد . اين اداره امور ذيل را طبق قانون ، مقررات ولوايح مربوط تنظيم و اجرا ميکند .

  1. تدقيق دوسيه هاي مرتبط به مسئوليت محاکماتي و تاديبي قضات بعد از ابراز نظر رياست تفتيش قضايي و ارجاع ان به شوراي عالي ستره محکمه .
  2. بررسي استهداات محاکم و تهيه نظر مشورتي درمورد ان .
  3. تنظيم نظر مشورتي قانوني درمورد استهداات محاکم و ارجاع ان به مقام شوراي عالي ستره محکمه .
  4. تنظيم مقدماتي امور ذيل وارائه ان جهت غور مزيد و اتخاذ تجويز قانوني به شوراي عالي ستره محکمه :

الف : تنظيم توضيحات قانوني به ارتباط احکام قوانين مربوط .

ب  : تنظيم امورتقنيني ستره محکمه در ساحه قضا .

ج  : تدقيق قوانين از لحاظ مطابقت ان با قانون اساسي .

د  : طرح ، تنظيم و تدقيق مقرره ها ، طرزالعمل ها ،  رهنمود ها ولوايح وظايف داخلي دواير ستره محکمه و محاکم مربوط .

هـ :  تنظيم راپور ها و ابراز نظر در ساير مواردي که شوراي عالي ستره محکمه تجويز نمايد .

  1. تنظيم امور سيمينار هاي قضايي :

الف : جمع آوري مطالب قابل بحث در سيمينار .

ب  : توحيد و انسجام استهداات و محتواي سيمينار .

ج  : تنظيم اجنداي سيمينار به همکاري کميسيون مربوط .

د  : تدقيق مصوبات سيمينار و ارجاع ان به شوراي عالي ستره محکمه .

6- درامور معارف قضايي :

الف : تنظيم پلان برنامه هاي تبليغ حقوقي از طريق رسانه هاي جمعي به همکاري کميسيون مربوط و درتفاهم با رياست نشرات .

ب  : تدقيق کتب درسي و ممد درسي براي کورس ستاژ قضايي و ساير کورسهاي اموزش قضايي .

ج  : تدقيق اثار حقوقي قابل نشر .

د  : تدقيق آثار علمي به منظور ارتقاي درجه کادر قضايي قضات .

7- نماينده گي از ستره محکمه ج .ا.ا در سيمينار ها ، کنفرانس ها وورکشاپهاي حقوقي.

8- در زمينه راپور هاي قضايي :

الف : مطالعه فيصله هاي قطعي محاکم به منظور توضيح علل و انگيزه انها .

ب  : تنظيم امور راپور هاي قضايي مطابق به معيار هاي علمي .

9- تنظيم امور تثبيت و ارتقاي درجه کادر قضايي به همکاري کميسيون مربوط .

10- تنظيم امور ساده سازي اجراات قضايي از طريق کميسيون ذيصلاح مربوط .

11- اجراي ساير اموريکه مقام عالي ستره محکمه تجويز نمايد .