محاکم اختصاصی

مطابق به حکم فقره یک ماده پنجاهم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم که چنین مشعر است

(ستره محکمه میتواند عندالضرورت دیوان های دیگری را درچوکات محاکم ابتدائیه مراکز ولایات ایجاد نماید) درچوکات ستره محکمه محاکم اختصاصی برای بررسی ورسیده گی قضایی درقضایای خاص ایجاد گردیده است که عملاً فعالیت مینماید.

این محاکم بطور ذیل معرفی میگردند:

  • محاکم ابتدائیه واستیناف مواد مخدر که بررسیده گی قضایای مواد مخدر میپردازند.
  • محاکم ابتدائیه و استیناف جرایم علیه امینت داخلی وخارجی که دایره وظیفوی شان مشخص است.
  • محاکم ابتدائیه ونهایی حل وفصل دعوی ملکیت ها که برسیدگی شکایات درزمینه میپردازند.
  • محکمه اختصاصی فامیلی که رسیده گی به قضایای ناشی از منازعات فامیلی درحیطه صلاحیت آن میباشد.
  • محکمه اختصاصی خورد سالان به رسیده گی قضائی دوسیه های مربوط به خوردسالان میپردازد.

یادداشت: بخاطر حصول آگاهی بیشتر درمورد استقلال، صلاحیت رسیده گی ،دایره صلاحیت ،طرز رسیدگی وسایر صلاحیت قضائی دیوان های ستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه به قانون تشکیل وصلاحیت محاکم که دارای معلومات های مفصل درزمینه است رجوع شود.