ریاست تفتیش قضایی

ریاست تفتیش قضایی ستره محکمه که اساسا و ظایفش را در راستای بررسی و کنترول مسایل قضایی واداری به اشکال عادی واقتضایی اجرا مینماید ، یکی از ارگانهای ممد قضایی بوده و تحت اداره ورهنمایی امریت عمومی اداری قوه قضائیه فعالیت مینماید .

بر طبق روال عادی وظیفوی ، بررسی و تفتیش کارکردها ی قضات محاکم در سطح محاکم ابتداییه و مرافعه و دیوانهای مربوط آن در بخش مرکز وولایات از جمله وظایف این اداره بوده که آنرا طبق پلان مرتبه انجام میدهد و عند الایجاب بعضی از کنده های وثایق رانیز تفتیش نموده ، نشانی شد مینماید .مفتشین قضایی عندالمطالبه ارگانهای مختلف دولت در ترکیب هئیات مختلط که از جانب مقام ریاست جمهوری موظف میگردند به صفت نماینده ستره محکمه شرکت جسته و به بررسی و تفتیش میپردازند .

در عرصه تفتیش اقتضایی که مهمترین بخش فعالیت این ریاست را تشکیل میدهد ، عند الااقتضا باالاثر شکایت اصحاب دعوی و اوامر شورای عالی ستره محکمه ، قاضی القضات و آمریت عمومی اداری قوه قضائیه به بررسی تخلفات و شکایات اصحاب دعوی در محاکم و مخازن اسناد شرعی پر داخته نتایج را به مقام ستره محکمه گزارش میدهد و طبق اوامر مقام اجراات بعدی رادر زمینه دنبال مینماید.

همچنان ریاست تفتیش قضایی بر اساس هدایت مقام ستره محکمه در بررسی تخلفات وظیفوی منسوبین اداری و قضایی ستره محکمه نیز اقدام نموده نتایج و گزارش بررسی شانرا غرض تصمیمگیری بعدی به مقام محترم ستره محکمه ارائه مینماید .اداره تفتیش قضایی که متشکل از مفتشین مجرب ووارد در قضایای قضایی و اداری میباشند در پیشبرد امور مربوط با توجه به اصول و مقررات موضوعه عمل نموده و در تامین اهداف وظیفوی تلاش لازم بخرچ میدهد