ریاست دارالانشاء شورای عالی

شوراي عالي ستره محكمه به مثابه عاليترين مرجع قضائي جمهوری اسلامی افغانستان بوده جلسات عادي را درهر ۱۵ روز يكبار و جلسات فوق العاده را به اساس تقاضاي رئيس ستره محكمه، پيشنهاد لوي څارنوال يا مطالبه یک ثلث اعضاي آن عندالضرورت داير مينمايد.

بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني ومعاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها ،پيشنهاد طرح قانون در ساحه تنظيم امور قضائي به شوراي ملي ،تجديد نظر بر فيصله هاي محاكم، حل تنازع صلاحيت محاكم، بررسي دلايل واتخاذ تصميم درمورد اعاده مجرمين به دولت خارجي مطابق احكام قانون، بررسي دلايل اتهام واتخاذ تصميم در مورد تسليمدهي تبعه كشور به دولت خارجي، تامين وحدت رويه قضائي، اتخاذ تصميم درمورد تخلفات جنائي وانتظامي قضات توجه به تقاضاهاي تبديلي محاكم بوسيله اصحاب دعوي و بررسي استهداآت محاكم درامور قضائي وارائه جواب به آنها ازجمله وظايف وصلاحيت هاي قضائي ستره محكمه بوده كه ترتيب ،تنظيم، انسجام وپيشكش نمودن همه اين مسايل به جلسات شوراي عالي را رياست دارالانشاء شورای عالی ستره محكمه به عهده دارد.

رياست دارالانشاء با توجه به استقامت هاي اساسي وظيفوي، وظايف متعددي را درعرصه مطالعه استهداآت محاكم وادارات، تفكيك وكتگوري آنها وارجاع آن به شوراي عالي، تنظيم متن مصوبات، يادداشت ها ورهنمائي هاي شوراي عالي وارجاع آن به مراجع مربوطه، بررسي طرح وتسويد لوايح داير بر تنظيم امور قضائي وگزارش آن به شوراي عالي، تنظیم جلسات وثبت جريان جلسات شوراي عالي درمورد رسيدگي به قضاياي تاديبي قضات، امور ذاتي منسوبين ،تشكيل و بودجه، طرح فورمه هاي احصائيوي محاكم، تبديلي محاكم ،جواب براستهداآت واصله ومسايل مربوط به مصوبات تجديد نظر برفيصله هاي محاكم ثلاثه را به عهده داشته وتمام مصوبات وتصاميم شوراي عالي را پس ازطي مراحل اصولي بغرض تطبيق به مراجع ذيعلاقه آن ارسال مينمايد.

رياست دارالانشاء شوراي عالي برعلاوه تنظيم امور دفتر داري مربوط، برخي از اهم تصاويب و تصاميم شوراي عالي را به منظور تنظیم وتوحید مرافق قضائی وهمچنان تعميم تجارب قضائي متحدالمالا به تمامي محاكم مركز وولايات ومراجع ذیربط اخبار مي نمايد.