محاکم استیناف

براساس ماده سی ویک قانون تشکیل وصلاحیت محاکم:

 • محکمه استیناف درسطح هر ولایت کشور طبق احکام این قانون ایجاد میگردد.
 • محکمه استیناف مرکب از رئیس، روسای دیوانها و اعضای قضائی میباشد .رئیس محکمه استیناف از میان قضاتی تعیین میگردد که دارای اهلیت، تجربه ودرایت کامل باشد.
 • رئیس دیوان جزای عمومی معاون ریاست محکمه استیناف میباشد.
 • متکی به ماده 32 محاکم استیناف دارای دیوانهای ذیل اند:
 • دیوان جزای عمومی
 • دیوان امنیت عامه
 • دیوان مدنی واحوال شخصیه
 • دیوان حقوق عامه
 • دیوان تجارتی
 • دیوان اطفال.
  • تعداد اعضای قضائی درهردیوان محکمه استیناف از شش نفر بیشتر بوده نمیتواند.
  • قضایای ترافیکی دیوان جزای عمومی استیناف رسیده گی مینماید.
  • ستره محکمه میتواند عندالضرورت دیوانهای دیگری را در چوکات محاکم استیناف بعد از منظوری رئیس جمهور ایجادنماید.

رسیده گی فیصله ها وقرار ها

ماده 33:

 • محکمه استیناف فیصله ها وقرارهای محاکم تحتانی را که مورد اعتراض قرار گرفته دراحوال وترتیبی که درین قانون وقوانین مربوط تصریح گردیده، درمرحله استینافی رسیده گی مینماید.
 • محکمه استیناف حین رسیده گی قضایای مندرج فقره 1 این ماده، تمام حالات وکوایف دعوی را مجدداً تحت غور قرار داده، فیصله ها وقرارهای محاکم تحتانی را میتواند طبق احکام قانون تصحیح، نقض، تعدیل، تائید یا لغو نماید.

براساس ماده 35 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم فیصله ها وقرارهای محاکم استیناف درتمام قضایای شامل صلاحیت قطعی میباشد.