دیوان های ستره محکمه

طبق ماده هجدهم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم ستره محکمه متشکل از دیوانهای ذیل استدیوان جزای عمومی.

  • دیوان امنیت عامه.
  • دیوان مدنی وحقوق عامه.
  • دیوان تجارتی.

ریاست هر یک از دیوانها را یکی از اعضای ستره محکمه که بالنوبه به انتخاب رئیس ستره محکمه برای مدت یکسال تعیین میشود به عهده میگیرد.

روسای دیوان های ستره محکمه دارای صلاحیت ها ووظایف آتی میباشند:

  • رهبری فعالیت دیوان مربوط.
  • تدویر جلسات دیوان مربوط وریاست ازآن.
  • تنظیم امور وتوحید تجارب قضائی دیوانهای مربوط .وارائه گزارش به ستره محکمه.

برطبق ماده ۲۶ این قانون

  • هرگاه دیوان ستره محکمه حین رسیده گی فیصله مورد اعتراض دریابد که فیصله محکمه تحتانی درمخالفت باقانون یا خطا درتطبیق یا تاویل آن صادر گردیده ،فیصله را نقض وغرض صدور حکم به محکمه تحتانی ارجاع میدارد.
  • دیوان ستره محکمه میتواند درصورت ملاحظه موارد نقض درفیصله، گرچه دراعتراض معترض درآن تصریح نشده باشد نیز آنرا نقض نماید.
  • درصورت که خطا درتطبیق قانون یا خطا درتاویل آن درنتیجه فیصله موثر نبوده وحکم اساساً صحیح وموافق قانون باشد، دیوان مربوط میتواند آنرا تایید نماید.