ریاست نشرات

ریاست نشرات یکی از ریاستهای مسلکی ستره محکمه بوده که وظایفش رابا در نظرداشت استقامت های کاری و رعایت پالیسی نشراتی بلا انحراف به پیش میبرد . این ریاست با داشتن بخشهای نشراتی و طبا عتی در طبع و تکثیر مواد مورد ضرورت داخلی این ارگان با توجه به ا مکانات موجود اقدام مینماید . مجله قضا , جریده میزان و خاصه خپرونه ارگانهای نشراتی ستره محکمه نیز بااستفاده از امکانات اینریاست اماده گردیده ، طرح آنها در کاغذ ترس نهایی و صرفاً به غر ض چاپ به مطبعه فرستاده میشود.بخشهای کاری اینریاست را میتوان قرارآتی به معرفی گرفت.

در بخش فرهنگی

این بخش مسئو لیت چاپ و نشر مجله وزین قضا راکه سابقه تاریخی آن به سال ۱۳۰۹ هجری شمسی میرسد به عهده داشته و درآن اهم تصاویب شورایعالی رابخاطر تعمیم رویه قضایی منتشر ساخته و همچنان مضامین حقوقی ، فقهی و قانونی ، فرامین مقام ریاست جمهوری و قوانین و مقرره های مورد ضرورت محاکم را به نشر میرساند که در بلند بردن فهم مسلکی و دانش حقوقی منسوبان قضایی و اداری از ارزش به سزایی برخور دار است . مجله قضا از اغاز سالجاری بطور ماهوار به تیراژیکهزار نسخه به چاپ میرسد . همکاری قلم بدستان و پژو هشگران که در تهیه مضامین مورد ضرورت بر طبق پالیسی نشراتی با مجله همکاری مینمایند و نیز فعالیت مدیر مسوول ، اعضا هئیات تحریر ، ادیتوران ، مهتمم و کمپوزیتور مجله قابل یاد آور ی می باشد .

در پهلوی نشر این مجله ، جریده میزان ارگان نشراتی و باز تاب دهنده فعالیتهای کاری و گزارشی ستره محکمه که در ماه جدی ۱۳۸۴ بر مبنای پیشنهاد ریاست نشرات ، تائید سیمینار سراسری روسای محاکم مرکز وولایات و تصویب شورایعالی ستره محکمه ایجاد گردیده نیز در هر ده روز یک بار به تیراژ سه هزار شماره منتشر میگردد . دراین جریده اخبار ، گزارشات ، فعالیتها و کار کرد ها ی ارگانهای مختلفه قضایی و مضامین کوتاه مسلکی و معلوماتی به نشر میرسد که در نشر این جریده اساسنامه فعالیت آن مد نظر بوده و رعایت میگردد . هم چنان به منظور بازتاب فعالیتهای قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد اداری , مواد مخدر و اضلاح اداره نشریه فاصله خپرونه  ماهوار به زبان انگلیسی انتشار یافته و به مراجع دیپلماتیک در داخل و خارج کشور ارسال می شود.

 در مجموع هر دو نشریه فوق الذکر بمراجع مختلف و متعدد چه درداخل و چه در ادارات خارج ستره محکمه به شمول محاکم ولایات توزیع میگردد . چاپ و نشر برخی از رساله هاشامل تصاویب سیمینار های سراسری محاکم و سایر کتابهای مسلکی بر طبق هدایت مقام ستره محکمه نیز از جمله وظایف این بخش است .

در بخش طباعتی

طوریکه در فوق تذکار یافت ، امکانات مختلف کامپیوتر ، فوتوکاپی ، گستتنر و ماشینهای مختلف صحافت در اختیار این بخش قرار داشته که روزانه بلا وقفه مصروفیت کاری دارند ، جداول و فورمه های مختلف مورد ضرورت شعبات گستتنر میگردد و نیز اسناد و اوراق زیادی طبق ضرورت فوتوکاپی میشوند ، علاوتاً کلکسیون های مجلات و روز نامه ها و کتابهای وارده شعبات مسلكى ستره محكمه صحافی گردیده و کار صحافت دوسیه های سوانح منسوبین بنابر تقاضای ریاست ذاتیه و همچنان كار ترمیم ووقایه کتب مندرس کتابخانه انجام میابد .

بر علاوه ریاست نشرات مسولیت سازماندهی محافل به مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی و تهیه کارتهای تبریکیه ستره محکمه بدین مناسبتهاو ار سال آن به مراجع مختلف را به عهده داشته نقش فعال درتدویر سیمینار ها و کنفرانسهای قضایی دارد و علاوتاً اخبار مربوط به اجلاس شورایعالی راکه انعکاسی از فعالبتهای ستره محکمه است ونیز ملاقاتهای کاری جلالتماب قاضی القضات و مقامات ستره محکمه را باشخصتيهاى علمي وملي و مهمانان خارجی ترتیب و جهت نشر از طریق وسایل اطلاعات جمعی به اژانس اطلاعاتی باختر میفرستد .

کتابخانه قضا

ریاست نشرات یکی از ریاستهای مسلکی ستره محکمه بوده که وظایفش رابا در نظرداشت استقامت های کاری و رعایت پالیسی نشراتی بلا انحراف به پیش میبرد . این ریاست با داشتن بخشهای نشراتی و طبا عتی در طبع و تکثیر مواد مورد ضرورت داخلی این ارگان با توجه به ا مکانات موجود اقدام مینماید . مجله قضا , جریده میزان و خاصه خپرونه ارگانهای نشراتی ستره محکمه نیز بااستفاده از امکانات اینریاست اماده گردیده ، طرح آنها در کاغذ ترس نهایی و صرفاً به غر ض چاپ به مطبعه فرستاده میشود.بخشهای کاری اینریاست را میتوان قرارآتی به معرفی گرفت.

در بخش فرهنگی

این بخش مسئو لیت چاپ و نشر مجله وزین قضا راکه سابقه تاریخی آن به سال ۱۳۰۹ هجری شمسی میرسد به عهده داشته و درآن اهم تصاویب شورایعالی رابخاطر تعمیم رویه قضایی منتشر ساخته و همچنان مضامین حقوقی ، فقهی و قانونی ، فرامین مقام ریاست جمهوری و قوانین و مقرره های مورد ضرورت محاکم را به نشر میرساند که در بلند بردن فهم مسلکی و دانش حقوقی منسوبان قضایی و اداری از ارزش به سزایی برخور دار است . مجله قضا از اغاز سالجاری بطور ماهوار به تیراژیکهزار نسخه به چاپ میرسد . همکاری قلم بدستان و پژو هشگران که در تهیه مضامین مورد ضرورت بر طبق پالیسی نشراتی با مجله همکاری مینمایند و نیز فعالیت مدیر مسوول ، اعضا هئیات تحریر ، ادیتوران ، مهتمم و کمپوزیتور مجله قابل یاد آور ی می باشد .

در پهلوی نشر این مجله ، جریده میزان ارگان نشراتی و باز تاب دهنده فعالیتهای کاری و گزارشی ستره محکمه که در ماه جدی ۱۳۸۴ بر مبنای پیشنهاد ریاست نشرات ، تائید سیمینار سراسری روسای محاکم مرکز وولایات و تصویب شورایعالی ستره محکمه ایجاد گردیده نیز در هر ده روز یک بار به تیراژ سه هزار شماره منتشر میگردد . دراین جریده اخبار ، گزارشات ، فعالیتها و کار کرد ها ی ارگانهای مختلفه قضایی و مضامین کوتاه مسلکی و معلوماتی به نشر میرسد که در نشر این جریده اساسنامه فعالیت آن مد نظر بوده و رعایت میگردد . هم چنان به منظور بازتاب فعالیتهای قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد اداری , مواد مخدر و اضلاح اداره نشریه فاصله خپرونه  ماهوار به زبان انگلیسی انتشار یافته و به مراجع دیپلماتیک در داخل و خارج کشور ارسال می شود.

 در مجموع هر دو نشریه فوق الذکر بمراجع مختلف و متعدد چه درداخل و چه در ادارات خارج ستره محکمه به شمول محاکم ولایات توزیع میگردد . چاپ و نشر برخی از رساله هاشامل تصاویب سیمینار های سراسری محاکم و سایر کتابهای مسلکی بر طبق هدایت مقام ستره محکمه نیز از جمله وظایف این بخش است .

در بخش طباعتی

طوریکه در فوق تذکار یافت ، امکانات مختلف کامپیوتر ، فوتوکاپی ، گستتنر و ماشینهای مختلف صحافت در اختیار این بخش قرار داشته که روزانه بلا وقفه مصروفیت کاری دارند ، جداول و فورمه های مختلف مورد ضرورت شعبات گستتنر میگردد و نیز اسناد و اوراق زیادی طبق ضرورت فوتوکاپی میشوند ، علاوتاً کلکسیون های مجلات و روز نامه ها و کتابهای وارده شعبات مسلكى ستره محكمه صحافی گردیده و کار صحافت دوسیه های سوانح منسوبین بنابر تقاضای ریاست ذاتیه و همچنان كار ترمیم ووقایه کتب مندرس کتابخانه انجام میابد .

بر علاوه ریاست نشرات مسولیت سازماندهی محافل به مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی و تهیه کارتهای تبریکیه ستره محکمه بدین مناسبتهاو ار سال آن به مراجع مختلف را به عهده داشته نقش فعال درتدویر سیمینار ها و کنفرانسهای قضایی دارد و علاوتاً اخبار مربوط به اجلاس شورایعالی راکه انعکاسی از فعالبتهای ستره محکمه است ونیز ملاقاتهای کاری جلالتماب قاضی القضات و مقامات ستره محکمه را باشخصتيهاى علمي وملي و مهمانان خارجی ترتیب و جهت نشر از طریق وسایل اطلاعات جمعی به اژانس اطلاعاتی باختر میفرستد .

کتابخانه قضا

کتابخانه قضا به مثابه گنجینه پربهای قوه قضائیه همانند سایر نهاد های دولتی از گزند حوادث روز گار بدور نمانده و متحمل خسارات بیشماری گردیده است . این کتابخانه زمانی درردیف مهمترین کتابخانه های پایتخت از لحاظ کمیت و کیفیت کتب در مرکز توجه قرار داشت وباهزاران جلد کتب دست داشته پاسخگوی نیاز مندیهای منسوبین قضایی و سایر علاقمندان بود و عطش مطالعه کننده گان را مرفو ع مینمود اما با وجودیکه امروز از تعداد قلیل کتب علمی ، تحقیقی ، حقوقی و فقهی برخور دار است بازهم برای استفاده اماده بوده ،در خدمت قضات و منسوبین اداری قرار دارد. در حال حاضر درحدود (۶۰۰۰ ) جلد کتاب به زبانهای ملی و زبانهای خارجی در کتابخانه موجود است.

 

کتابخانه قضا به مثابه گنجینه پربهای قوه قضائیه همانند سایر نهاد های دولتی از گزند حوادث روز گار بدور نمانده و متحمل خسارات بیشماری گردیده است . این کتابخانه زمانی درردیف مهمترین کتابخانه های پایتخت از لحاظ کمیت و کیفیت کتب در مرکز توجه قرار داشت وباهزاران جلد کتب دست داشته پاسخگوی نیاز مندیهای منسوبین قضایی و سایر علاقمندان بود و عطش مطالعه کننده گان را مرفو ع مینمود اما با وجودیکه امروز از تعداد قلیل کتب علمی ، تحقیقی ، حقوقی و فقهی برخور دار است بازهم برای استفاده اماده بوده ،در خدمت قضات و منسوبین اداری قرار دارد. در حال حاضر درحدود (۶۰۰۰ ) جلد کتاب به زبانهای ملی و زبانهای خارجی در کتابخانه موجود است.