ریاست پلان و پالیسی

ریاست پالیسی وپلان ازجمله ادارات مرکزی ستره محکمه می باشد .

وظایف خویش را دررابط ترتیب وتوحید پلان های (کوتاه مدت ،میان مدت ،طویل مدت) وانکشاف پالیسی وبرنامه های پلانی تحت اداره آمریت عمومی اداری قوه قضائیه به پیش می برد.

 

درسال 1390 ریاست پالیسی وپلان درچوکات ریاست های مرکزی ستره محکمه جأ داده شده است ودارائی (9) بست بشمول رئیس پالیسی وپلان بوده .درتشکیل سال 1395 بست های ریاست پالیسی وپلان به شمول رئیس به (50) بست توسعه یافته است .

 

ریاست پالیسی وپلان دارای چهار آمریت می باشد:

  1. امریت احصائیه .
  2. امریت توسعه پالیسی .
  3. امریت نظارت ازبرنامه هاوپروژها.
  4. امریت پلان وتوحید گزارشات .

 

امریت احصائیه :-تنظیم وانجام امورمربوط به جمع آوری وتنظیم احصائیه های مرکزی وولایات غرض برنامه ریزی درست .

امریت توسعه پالیسی :- انکشاف پالیسی هاوبرنامه ها درتفاهم باارگانهای ذیدخل غرض رسیدن به اهداف وپروگرام های اداری .

امریت نظارت ازبرنامه هاوپروژها:-تنظیم امورنظارت ازتطبیق پلان هادرجهت تحقق اهداف استراتیژیک ستره محکمه .

امریت پلان وتوحید گزارشات :-تنظیم وانجام امور مربوط به طرح وتوحید پلانهای کوتاه مدت میان مدت وطویل مدت انکشافی.