د محاکمو قطعی پریکړې

د قبالو د جعل او تزویر طرزالعمل