قانون اساسی

شما میتوانید قانون اساسی افغانستان را از اینجا بدست آورید

شماره نام فایل دانلود فایل
1 قانون اساسی برای دانلود اینجا کلیک نماید