سیمنار ها و کنفرانس های قضایی

سیمینار عالی روسای محاکم ، تعمیم قانونیت – تامین عدالت

کنفرانس ملی قضائی - 1390 توضیح قانونی به استهداآت، ساده سازی اجراآت قضائی 7 جدی 1390

توضیح برخی از مواد کود جز

کنفرانس ملی قضائی سال 1395

فعالیت ها ودستاورد های قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان