بست ها خالی در ستره محکمه

humaira
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۳:۴۰
at

Publish Date

Closing Date

آمریت عمومی  اداری قوه قضائیه ج.ا.ا بتعداد (73) بست های اداری خویش را در رقابت گذاشته بنا آنعده اشخاص و کارمندان واجد شرایط که علاقمند اشتراک در امتحان رقابتی بست های متذکره را داشته باشند، میتوانند فورمه های درخواستی خویش را از طریق سیستم استخدام الکترونیکی  ستره محکمه ج.ا.ا خانه پری نمایند

تاریخ اعتبار 9/9/1398 سال جاری. برای ثبت و راجستر نمودن به این لینک مراجعه نماید.

http://jobs.supremecourt.gov.af

      جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداری قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری  
      ریاست استخدام و سوانح  
      آمریت استخدام  
      مدیریت عمومی استخدام کارکنان  
         نمبر   عــــــــــــــــــــــــ       تاریخ:             2 1/     9   / 1398
             
         
             
             
شماره  عنوان وظیفه بست تعداد بست ریاست مربوطه
1 آمریت ویب سایت و دیتابیس 3 1 ریاست عمومی مالی و اداری
2 آمریت تکنالوژی معلوماتی 3 1 ریاست عمومی مالی و اداری
3 آمریت جندر 3 1 آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
4 کارشناس انکشاف پالیسی ها 3 1 ریاست پالیسی و پلان
5 کارشناس انکشاف پلان ها  3 1 ریاست پالیسی و پلان
6 مدیریت عمومی املاک  4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
7 مدیریت عمومی انجنیری ساختمانی  4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
8 انجنیری برق 4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
9 انجنیری آبرسانی  4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
10 انجنیر طرح و دیزاین ساختمانها 4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
11 انتجنیر ساختمانی مهندسی 4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
12 مدیریت عمومی امنیت شبکه و نتورک 4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
13 مدیریت عمومی سخت افزار و نرم افزار 4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
14 مدیریت عمومی دیتابیس 4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
15 مدیریت عمومی شبکه تلیفون 4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
16 مدیریت عمومی ویب سایت 4 1 ریاست عمومی مالی و اداری
17 کارشناس آگاهی دهی آمریت جندر 4 1 آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
18 کارشناس پلان گذاری آمریت جندر 4 1 آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
19 مدیریت عمومی سوانح و ترفیع قضات 4 1 ریاست عمومی منابع بشری
20 مدیریت عمومی کارت گذاری 4 1 ریاست عمومی منابع بشری
21 آموزگار لیسان انگلیسی 4 1 ریاست عمومی منابع بشری
22 مدیریت ثبت و اسناد ملکیت ها 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
23 مدیریت تدارکات اجناس امور ساختمانی 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
24 مدیریت کنترول و کیفیت غذا 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
25 مدیریت حفظ و مراقبت 5 2 ریاست عمومی مالی و اداری
26 مدیریت (FMIS) 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
27 مدیریت ورکشاپ 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
28 مدیریت عواید ولایتی 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
29 عضو مسلکی سیستم ویب سایت 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
30 عضو مسلکی سیستم (CMS) 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
31 عضو مسلکی دیتابیس 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
32 عضو مسلکی سافت ویر انجنیر  5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
33 عضو مسلکی سخت افزار 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
34 عضو مسلکی نرم افزار 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
35 عضو مسلکی شبکه تلیفون (PABX) 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
36 عضو مسلکی شبکه تلیفون دیجیتل 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
37 عضو مسلکی نت ورک 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
38 عضو مسلکی امنیت شبکه 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
39 رابرانت 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
40 مدیر سوانح و ترفیع کارکنان ولایتی 5 1 ریاست عمومی منابع بشری
41 مدیر ارزیابی اجرااَت کارکنان مرکز 5 1 ریاست عمومی منابع بشری
42 مدیریت ارزیابی اجرااَت کارکنان ولایتی 5 1 ریاست عمومی منابع بشری
43 عضو مسلکی دیتابیس قضات 5 1 ریاست عمومی منابع بشری
44 عضو مسلکی دیتابیس اداری 5 1 ریاست عمومی منابع بشری
45 مدیریت بودجه عادی مرکز 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
46 مدیر حفظ و مراقبت 5 1 ریاست عمومی مالی و اداری
47 محرر مسلکی آمریت ثبت اسناد وثایق حوزه ششم 5 1 محکمه استیناف ولایت کابل
48 مامور حفظ و مراقبت  6 3 ریاست عمومی مالی و اداری
49 مامور اسکان اعضای شورای عالی ستره محکمه  6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
50 مامور مراقبت جایداد ها 6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
51 مامور بودجه عادی مرکز 6 3 ریاست عمومی مالی و اداری
52 مامور تنظیم وسایط  6 4 ریاست عمومی مالی و اداری
53 مامور ثبت تخصیصات مرکز  6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
54 مامور مصارفات  6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
55 مامور روغنیات 6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
56 مامور دفتر (ت - 10) 6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
57 مامور صادره و وارده 6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
58 مامور اجرائیه  6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
59 مامور اجرائیه ریاست امور مالی و حسابی 6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
60 مامور اجرائیه آمریت بودجه 6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
61 مامور اجرائیه آمریت تدارکات 6 1 ریاست عمومی مالی و اداری
62 مامور اجرائیه آمریت محاسبه جنسی 6 2 ریاست عمومی مالی و اداری
63 مامور اجرائیه مدیریت عمومی استخدام قضات 6 1 ریاست عمومی منابع بشری
64 مامور اجرائیه مدیریت عمومی استخدام کارکنان 6 1 ریاست عمومی منابع بشری
65 مامور اجرائیه مدیریت استخدام کارکنان خدماتی 6 1 ریاست عمومی منابع بشری