لست 8 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 

humaira
اطلایه

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

  1. آمریت مالی و حسابی.
  2. مدیریت عمومی دفتر داری.
  3. مدیریت عمومی معاشات.
  4. مدیریت عمومی حواله جات.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 23/ جوزا /1398 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره تابعیت به مقر ستره محکمه ج.ا.ا، واقع سرک میدان هوائی بین المللی کابل چهارراهی شهید احمد شاه مسعود  حاضر باشند.

لست داوطلبان واجد شرایط ضمیمه اعلان می باشد.

ـ آنعده داوطلبانیکه از پروسه شارت لست بازمانده اند درصورت داشتن دلایل موجه به روز سه شنبه و چهارشنبه مطابق (21 و 22 ) جوزا به کمیته سمع شکایات ریاست منابع بشری ستره محکمه مراجعه و شکایات خود را درج نمایند.

نوت: سایر بست های اعلان شده به ترتیب ریاست ها مطابق تقسیم اوقات به نشر میرسد کاندیدان محترم صفحه ما را تعقیب نمایند.

      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: آمریت مالی و حسابی ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
1 1 محمد شریف  محمد یعقوب  پروان  کابل  3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
2 2 حسین  حاجی عبد القدوس  کابل کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
3 3 اسحاق ابراهیم  دایکندی  کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
4 4 عبدالواحد عبدالسلام کابل کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
5 5 حارث ولی احمد کابل کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
6 6 نجی الله صفی الله کابل کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
7 7 محمد عظیم محمد سالم کابل کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
8 8 عبدالشکور  حاجی گل  کاپیسا کاپیسا 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
9 9 قسمت الله  نعمت الله  ننگرهار کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
10 10 عبدالبشیر غلام حسین بغلان  کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
11 11 مرتضی غلام سخی سمنگان کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
12 12 غلام حضرت محمد میرزا بغلان  کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
13 13 بهروز عبدالرحمن بدخشان کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
14 14 غلام محی الدین غلام ربانی  کابل  کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
15 15 مسعود  عبدالشکور پروان کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
16 16 خدایداد عبدالقیوم تخار تخار 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
17 17 محمد اصف  صیف الدین  لوگر کابل  3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
18 18 مشعل بخت روان کندز کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
19 19 الغ بیک  عبدالله  فاریاب  کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
20 20 عبدالاحد حسن شاه لغمان  کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
21 21 میا رحیم عبدالجمیل لغمان کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
22 22 عبدالصبور محمد سلیم کابل کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
23 23 فرید  عبدالحکیم  لوگر  کابل 3 آمریت مالی و حسابی ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست:  مدیریت عمومی دفتر داری ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
24 1 عبدالباعث محمد امیر  تخار تخار 4 مدیریت عمومی دفتر داری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
25 2 محمد صالیح فضل احمد  بامیان  بامیان 4 مدیریت عمومی دفتر داری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
26 3 عبدالغیور سخی داد بغلان  کابل 4 مدیریت عمومی دفتر داری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
27 4 کریمه  محمد یونس  پروان  کابل  4 مدیریت عمومی دفتر داری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
28 5 خواجه عبدالمصور خواجه غلام علی کاپیسا کابل 4 مدیریت عمومی دفتر داری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
29 6 مجتبی میر مسجدی پنجشیر  کابل 4 مدیریت عمومی دفتر داری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
30 7 حسیب الله  عبیدالله کابل  کابل  4 مدیریت عمومی دفتر داری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
31 8 سید عبدالعزیز سید سلطان لوگر لوگر 4 مدیریت عمومی دفتر داری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی معاشات ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
32 1 طارق محمد کاظم  کابل کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
33 2 محمد سرور محمد انور لغمان لغمان 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
34 3 وحید آغا  ملک محمد  کابل کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
35 4 محمد جاوید  صالح محمد  لوگر کابل  4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
36 5 عادل  ملنگ کابل  کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
37 6 مجیب الرحمن عبدالشکور کابل کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
38 7 مرتضی  علی رضا پروان  کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
39 8 سید معصوم شیر آغا ننگرهار ننگرهار 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است 
40 9 عبدالرافع عبدالاحمد بدخشان کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
41 10 غلام محمد  غلام حیدر  لغمان کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
42 11 وحید الله  شمس الدین  کاپیسا کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
43 12 احسان فضل احمد پروان کابل 4 مدیریت عمومی معاشات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی حواله جات ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
44 1 خواجه مدثر خواجه سید پادشاه کاپیسا کابل 4 مدیریت عمومی حواله جات ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است
45 2 سونم امیر محمد پروان  کابل 4 مدیریت عمومی حواله جات ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است
46 3 گل الرحمن  سیف الرحمن  پنجشیر  کابل 4 مدیریت عمومی حواله جات ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است
47 4 ذبیح الله بسم الله پروان کابل 4 مدیریت عمومی حواله جات ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است
48 5 حبیب الله محمد اسلام پروان کابل 4 مدیریت عمومی حواله جات ریاست امور مالی و حسابی واجد شرایط است

خبرتیاوي

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۶ - ۱۰:۰
Background image

خبرتیاوی

د کریډیټ محکمو قانون د سه شنبې په ورځ د اګست له 27 مې نیټې څخه تر 1398 پورې معتبر دی. د مرکز او محکمو د عزت درناوی به د هغه فعالیت سره سم اجرا کړي.
د عدليې وزارت ته د قانون د ترلاسه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲۰
Background image

د ستره محکمی خبرتیاوی

د هیواد په کچه د رسمي ښوونځیو 14 کسيز فارغانو ته دیني مدرسو، حقوقپوهانو او د قضایي ازموینه کې د شمولیت په لیوالتیا سره، د نوم لیکنې به په 11/13/2013 کې د انالین او د والي د پیل په حضور . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۵ - ۱۵:۲
Background image

د عمومی مالی و اداری ریاست خبرتیاو

د دې موخې لپاره، د تدارکاتو د قانون 46 مادې د پراګراف) 2 (سره سم، عامه څارنوال باید سترې محکمې ته خبر شي. اراده لري چې د 77 غیر معیاري میزالونو لپاره د قرارداد پای ته ورسیږي په ګډون د . . .

Back to announcements