مالي او اداري عمومی ریاست

مالي او اداري ریاست د ستری محکمي د مالي، بودجوي، لوژستیکي، ترانسپورتي، او تعمیراتي مسؤلیتونه په غاړه لري او خپلي دندي په لاندي یادشوو برخو کی سرته رسوي.

په مالي او اداري برخو کې:

د دندو د حدونو پر اساس، د ستری محکمي د تخصیص د ستونزو حل، دی بخش سره تړاو لري. د منظور شوي تشکیل او بودجی په پام کې نیولو سره پدی برخه کې ورستۍ ټولی کړنی د مالي، حسابي، بودجوي مقرراتو سره په بشپړه توګه سمی  تنظیم او پلي کیږي.

د ماليه وزارت له لارې د تخصیصاتو د لاسته راوړلو ورسته په ټولو بابونو او فصلونو کې د ستری محکمې اولي او دویمي واحدونو ته ددي لپاره چه د مرکز او ولایاتو محکمی په معاشونو او نورو مصارفوکی  د هغی پر بنسټ اقدام وشي او د بلا انحرافه تحقق څخه یی کنترول منځ ته راشي.

پداسی حال کې چه د ستری محکمې د بودجوي ستونزو حل د دولت د یو خپلواک رکن په حیث زیات کړکیچ لري او د کړکیچ سره سره پدی بخش کی تر ممکنه حده پورې بودجوي استندرد(معیار) په پام کی نیول کیږی او واړه بودجوي  فورمې او جدولونه د قبول شوي نورم پر بنسټ ترتیبیږي او د دی بخش مسوولین د مسلکي پوهاوۍ د کچی د لوړوالي لپاره مختلفو بودجوي سیمنارونو، ورکشاپونو چه د مالیه وزارت یا هم د همکارو پروژو په مرسته پکار اچول کیږی ګټه اخلي.

د  ترانسپورتي مسایلو به برخه کي:

د ستری محکمې د ترانسپورتي اړتیاوو حل د دې بخش د اساسي دندو له ډلي څخه دي چه داړتیا او ضرورت سره سم یی په اړه اقدام کوي.

د تعمیراتو په برخه کې:

د تعمیراتو امریت چه د ستری محکمې د املاکو د ثبت او راجستر او همدا راز د هغي د ژغورنې دنده په غاړه لري د هغي سره سره د اوږد مهاله او لنډ مهاله پلانونو د طرحه کول او ترتیبول، د اړتیا سره سم  د نورو دفترونو د بیارغونی او ودانول،د ولسوالیو څخه د ولایت د کچی پوري تر لاس لاندی لاندي لري او د طبیق لپاره یی د بودجوی امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ښار جوړونی وزارت د پالیسو او معیارونو سره سم اقدام کړی او کوي.

لکه څرنګه د جریدی په مخکینۍ شمیره کی راپورونه نشر شوی پدي اړه د موجودی بودجه د امکاناتو او د ملي او نړیوالو سرچینو څخه د جلب شوو مادي مرستو څخه په استفادی د محکمو لسګونه وداني بیا رغول شوي او زیات شمیر وداني په ولسوالیو او ولایاتو کی د محکمو د دفترونو د استفادي لپاره ودان شويدي. چه تر اوسه پوري ددی اقداماتو د تحقق لپاره د ستری محکمی د عادی بودجی څخه استفاده کیده. هیله کیږی چه د ستری محکمې د انکشافي بودجی په منظوریدو سره به قضایي قوی اغیزمند ګامونه د فیزیکي انکشاف او پراختیا په لور واخلي.

د تکنالوژی په برخه کې:

معلوماتي تکنالوژي یا کمپیوتري تکنالوژي د هغه وسیلې څځه عبارت ده چه عادی یا انالوګ مالومات دیجیتل ته اړوي تر څو د انتقال، تنظیم او د منځته راوړلو په برخو کی  کادري فعالیتونه  په کم وخت کی د دقت او شفافیت سره تر سره شي

د ستری محکمی د معلوماتی تکنالوژی په څانګه  د ۱۳۸۷ کال دمخه د قانون د حاکمیت د ځاي پر ځاي کیدو د پروژی لخوا د یو رسمي بخش په توګه په کار پیل وکړ او د ۱۳۸۹ کال ورسته سترې محکمي د معلوماتي تکنالوژې لپاره د نشراتو د څارنی د ریاست د څارني لاندی د دي امریت تشکیل منځ ته راوړ. دا امریت د دوه کلو لپاره په ریاست بدل شو خو په کال ۱۳۹۵ کی بیرته په امریت بدل شو. په ستره محکمه کی معلوماتي تکنالوژي د معلوماتي تکنالوژی د قوانینو سره سم د ستراتیژیو د انکشاف ، د پالیسیو د تطبیق او د معلوماتي تکنالوژي د زیرمو د رامنځ ته کولو مسوولیت لري. د اطمینان د حصول لپاره دا چه ددی ارګان ټول مالوماتی سیستمونه د یوه اړوند چوکات سره تړاو ولري د ستری محکمې کارکونکو پدغه بخش کی د پام وړ زدکړې کړي. همدا راز کافی امنیتي اقدامات یی تر لاس لاندی نیولي او الکترونیکی ارتباط په دوامداره توګه زیاتوالې پیداکړي.

د زندګی د اړخونو په پیچیده کیدو سره نظره  په لویه کچه د صادر شوو قوانیونو اضافه دټکنالوژی د وسایلو زیاتوالي او ددی بدلون په پایله کی د رامنځ شوو ستونزو او پدیدو زیاتوالې چه قضا باید د هغی د حل لپاره چمتوالي ولري دلیل شو چه د ستری محکمی عالي شورای د ستاژ دوره د یوه کال څخه د دوه کلو  مودی ته اوږده او تصویب کړه. ددی دوه کلو څخه د صحیح ګټی اخیستنې لپاره سترې محکمې د مصر د قضایی تعلماتو د مرکز او د الازهر د فقه او قانون د فاکولتې په همکاري دروند درسي پروګرام چمتو کړ چه د ۱۳۹۰ لمریز کال څخه د قضایي ستاژ د ۲۸ دوری په حیث د اجرا وړ وګرځید.