د قضایی پلټنی ریاست

د ستره محکمی قضایی تفتیش ریاست چی په اساسی توګه په عامو شرایطو او اړتیاوی له مخې د اداري او قضایی مسایلو د ارزونې او کنترول په موخه خپلې چارې سرته رسوی، یو له مهمو قضایی ارګانونو څخه شمیرل کیږی او د قضایي واک د اداري عمومی آمریت ادارې تر مشرۍ او لارښوونې خپلې چارې پرمخ وړي. د ورځنیز عادی منوال له مخې، په مرکز او ولایتونو کې د ابتداییه او مرافعې محاکمو او دوی پورې اړوند دیوانونو د کړنو ارزونه او تفتیش د دې ادارې له دندو شمیرل کیږی چې یې د ترتیب شوی پلان له مخې ترسره کوي او که اړین وي نو د وثایقو ځیني کندې تفتیشوي او په نښه کويقضایی مفتشین د دولت د بیلابیلو ارګانونو د مطالبه سره سم د جمهوری ریاست مقام له لوری ټاکل شوی مختلط هیئت په ترکیب کې ګډون کوي او د ارزونې او تفتیش چارې ترسره کوي. د اقتضایی تفتیش په برخه کې چې د دغه ریاست د تر ټولو مهمه دنده ده، اقتضا له مخې په یو دعوی کې ښکیل اړخونو شکایت، د سترې محکمې عالی شورا اوامر، قاضی القضات او د قضائیه واک اداري عمومی آمریت اوامرو له مخې سرغړونې ارزوي او د یو دعوی ښواوو شکایت د محاکمو او شرعی سندونو مخازنو له مخې څیړي او پایله یې د سترې محکمې ریاست مقام ته لیږدوي او د دغه مقام اوامرو سره سم پده اړه پاتې نور اجراآت ترسره کوي . همداراز، د قضایي تفتیش ریاست د ستری محمکې د مقام هدایت له مخې، د قضایي او اداري منسوبینو د دندو څخه سرغړونې پیښې ارزوي او د پلټنو پایلې سترې محکمې ته لیږدوي څو په هکله یې پریکړه ترسره کړي. د قضایی تفتیش اداره په قضایی او اداری قضایاوو حلولو دپاره د لایقه او با استعداده مفتشینو په لرلو اړوندو چارو او د موضوعه اصول او مقرراتو ته په کتنې او د ې دندې د اهدافو تامینولو لپاره لازمې هڅی سرته رسوی.