د قضائیه قوی واک او تشکیل قانون

.تاسو کولای شی چی د قضائیه قوی واک او تشکیل قانون دی ځای نه لاس ته راوړی 

شمیره  فایل نوم دانلود فایل
1 د قضائیه قوی واک او تشکیل قانون دلته دانلود کړئ