د ستري محکمي ديوانونه

د سترې محکمې دیوانونه

د سترې محکمې د تشکیل او واک د قانون د اتلسمې ماده پر بنسټ، ستره محکمه له لاندې دیوانونو څخه جوړه شوې ده:

  • د عمومي جزا دیوان،
  • د عامه امنیت دیوان،
  • د عامه حقوقو او مدني دیوان،
  • تجارتي دیوان.

د هر پاسني دیوان مشري د سترې محکمې یو تن غړی چې په نوبتي توګه د سترې محکمې د رییس له لوري د یو کال لپاره ټاکل کیږي، په غاړه اخلي.

د سترې محکمې د دیوانونو رئیسان لاندې دندې او واکونه لري:

  • د اړونده دیوان د فعالیتونو مشري،
  • د اړونده دیوان د قضائي جلساتو جوړول او مشري،
  • د اړونده دیوانونو د قضايي تجاربو او چارو توحید او تنظیم او سترې محکمې ته د هغو د راپور وړاندې کول.

ددغه قانون د ۲۶مې مادې سره سم؛

  • کله چې د سترې محکمې دیوان د اعتراض وړ پرېکړې د رسیده‌ګۍ پرمهال، ومومي چې لاندنیو محاکمو له قانون سره په ټکر کې یا د پریکړې په تطبیق یا تاویل کې خطا ترسره کړې ده، اړونده پریکړه نقضوي او د حکم د صدور لپاره یې تحتاني یا لاندنۍ محکمې ته ارجاع کوي.