د تحریراتو ریاست

  • د سترې  محکمې  د تحریراتو ریاست د یو محوری او حساس ادارې  په توګه څرنګه چی د نوم نه ښکاری، اړوند دندی د ستری محکمی دمقام  تر نیغ صلاحیت او مشرۍ سرته رسوی چی لاندینی مسایل د دغې  ادارې  دندی بیانوی.
  • د سترې  محکمې  د مقام ځانګړي  دساتیر او اوامر، په رسمی توګه محاکمو، ریاستونو او اداراتو ته ابلاغ کړی، او د هغوی اجرا او عملی کول یی تعقیب او د اداراتو ترمنځ د همکارۍ  او ملاتړ روحیه تقویت کړی.
  • سترې  محکمې  ته د چارو ښه والی په موخه، اړین وړاندیزونه چمتو  کړی.
  • د جمهوری ریاست وارده احکام او فرامین او همداشان د وزیرانو شورا مصوبې ، د سترې  محکمې  د هدایاتو وروسته، د قضاییه واک اړوند اداراتو او محاکمو ته ابلاغ کړی، او د تطبیق راپور یې  جمهوری ریاست ته او نورو باصلاحیته مقاماتو ته وړاندی  کړی.
  • د مختلفو اداراتو څخه ترلاسه شوي  لیکونه لکه د حکومت اداري  چارې ، د بشر د حقونو خپلواک  کمسیون، د ولسی جرګې د  شکایتونو اوریدنې کمیسیون، د ارتشاء او اداری فساد پر وړاندې د مبارزې  خپلواک کمیسیون او نور دولتی ارګانو نه د ځند پرته د ستره محکمه مقام ته رسوی او مربوطه مراجعو ته د اجرااتو په موخه  استوی.
  • تقرریو  پورې تړلي وړاندیزونه: د قضایی انسلاک تقاضا، د خدمت غزول، تقاعد، رفع تقاعد او د کادری رتبو تثبیت، د قضاتو ترفیع د وقت سره سم جمهوری ریاست ته واستوی.
  • عرایض ، نیوکې او شکایت لرونکي ، او د هغوی غوښتنو ته د رسیدګی  په موخه لکه د محکمې  تبدیلی، د نظرغوښتنی تجدید، استعفاء او داسی نورو موضوعات ترلاسه کوی او د سترې  محکمې  د احکامو او هدایاتو وروسته اړوند مراجعو ته لیږدوی .