اساسی قانون

.تاسو کولای شی چی د افغانستان اساسی قانون دی ځای نه لاس ته راوړی 

شمیره  فایل نوم دانلود فایل
1 اساسی قانون دلته دانلود کړئ