د عالي شورا د دارالانشاء ریاست

د سترې محکمی عالی شورای د افغانستان د اسلامي جمهوریت د غوره قضایی مرجع څخه ده خپلې عادی غونډی په هرو ۱۵ ورځو کی یو وار او فوق العاده غونډی د ستری محکمی د رئيس د غوښتنی پر اساس، د لوی څارنوال د غوښتنی او یاهم ددی داري د یو پر دریو غړو د غوښتنی پر اساس د اړتیا په صورت کی نیول کیږي.

د قوانینو د مطابقت پلټنه، تقنیي فرمانونو او د هیوادونو تر منځ د ژمنو، اساسي قانون سره د نړیوالو میثاقونو او د هغي تفسیر، د د قضایی چارو د تنظیم په ساحه کی د ملي شورای لپآره د قانون  د طرحی پیشنهاد، د محکمو د پریکړو پلټنه او بیا کتنه،د محکمو د صلاحیت د ستونزو او شخړو حل، د قانون د احکامو سره سم خارجی هیواد ته د مجرمینو د بیرته ورکولو په اړه پریکړی کول او د دلایلو پلټنه،  خارجی هیواد ته د هیواد د اتباعو د تسلمولو په اړه پریکړه کول او د تور د دلایلو پلټنه د قضایی رویه د یووالي تامینول، د قاضیانو دجنايي سرغړونو په اړه پریکړي کول، د د عوی د شکایت کونکو لخوا د محکمو د بدلون د غوښتنو پلټنه په قضایی چارو کی د محکمو د هدایت او لارښوونو د غوښتنو پلټنه او هغه ته ځوابونه ورکول، د ستری محکمی دقضایي  دندو او صلاحیتونو د ډلی څخه دی چه ترتیب ، تنظیم او د ټولو مسایلو  یوځای کول او د عالي شورای جلسو ته وړاندی کول یی د ستری محکمی د عالي شوری د دارالانشا دریاست په غاړه دی.

د دارلانشا ریاست د استهدااتو (د رهنمايي غوښتلو)په برخ کی بی شمیره دندي او مسوولیتونه لکه د محکمو او ادارو د استهدااتو،  کتګوری او طبقه بندي کول او عالی شورای ته استول، د عالي شورای د مصوبو، یاداشتونو، او د رهنمایي ګانو د متنی تنظیمول او اړونده مراجعو ته استول، د قضایی چارو د تنظیم  رامنځ ته شوو طرحو او تسوید پلټنه او په اړه یی عالی شوری ته راپور ورکول، د قاضیانو د تادیبی قضیو ته رسیدګی اړه د عالی شوری د غونډو تنظیم او جلسو د جریان تثبیت، د منسوبینو ذاتي چاری،تشکیل او بودجه، د محکمو د احصیوی فورمونو طرحه ، د محکمو تبدیلي، هدایاتو غوښتلو ( استهدا) اود مصوبو په اړه مسایلو ته جواب ورکول، د دریګونو محکمو د پریکړو په اړه د نظر تجدیدولو مسوولتونه په غاړه لری او دعالی شورای ټولی مصوبي او پریکړي د اصولی مراحلو د طی کولو ورسته  د تطبیق لپار اړوند مراجعو ته استول کیږی.

د عالي شورای د دارالانشآء ریاست د دفتری چارو د تنظیمولو سره سره د عالي شورای ځینی نور ارزښتمندی مصوبي او پریکړي د تنظیم او توحید او قضایی خدمتونو  او همدا راز د متحدالمال د قضایی تجربو د عمومیت لپاره د مرکز او ولایاتو ټولو محکمو  او اړوند مراجعو ته استوي