ابتدائیه محکمی

 

د محاکمو د تشکیل او واک د قانون د څلویښتمې مادې له مخې، استیناف محکمې په خپلو قضائي حوزو کې د لاندې ابتدائیه محکمو درلودونکې دي:

 • د ولایت د مرکز ابتدائیه محکمه،
 • د اطفالو محکمه،
 • ابتدائیه تجارتي محکمه،
 • د ولسوالۍ ابتدایه محکمه،
 • د شخصیه احوالو ابتدایئه محکمه.

په هغو ولایاتو کې چې مراکز یې زیاتو ابتدائیه محکمو ته اړتیا ولري، ستره محکمه کولی شي چې د ولسمشر له منظورۍ وروسته د هغو په تاسیس باندې لاس پورې کړي.

د ابتدائیه محکمې دیوانونه له یو رئیس او حداکثر له څلورو غړو څخه جوړ شوي وي.

۴۱مه ماده، د ابتدائیه محکمو ترکیب/جوړښت:

د ولایاتو د مرکز ابتدائیه محکمې لاندې دیوانونه لري:

 • د عمومي جزا دیوان،
 • مدني دیوان،
 • د عامه حقوقو د یوان،
 • د عامه امنیت دیوان،
 • د ترافیکي جرایمو دیوان.

۴۲مه ماده، د ابتدائیه محاکمو د دیوانونو له لوري قضایاوو ته رسیده‌ګۍ:

د ولایاتو د مراکزو ابتدائیه محکمې لاندې قضیایا د اړونده دیوانونو له لوري په ابتدائي مرحله کې د قانون له حکمونو سره سمه ورته رسیده‌ګي کوي:

 • د عمومي جزا اړونده قضایاوو ته رسیده‌ګۍ د عمومي جزا دیوان له لوري،
 • د حقیقي اشخاصو ترمنځ دعواوو ته رسیده‌ګي د مدني دیوان له لوري،
 • د حقیقي او حکمي اشخاصو او یا حکمي اشخاصو ترمنځ متنازع فیه دعواوو ته رسیده‌ګي د عامه حقوقو د دیوان له لوري،
 • د عامه منفعت او امنیت، د مخدره توکو د قاچاق او نورو جرائمو قضایاوو ته رسیده‌ګي د قانون له حکمونو سره سمه د عامه امنیت د دیوان له لوري.
 • د ترافیکي پیښو اړونده جزايي قضایاوو ته رسیده‌ګۍ د ترافیکي جرایمو د دیوان له لوري.