رئیس ستره محکمه با معاون سفارت انگلستان ملاقات بعمل آوردند

humaira
Wed, Nov 27 2019 10:40 AM
22

 

قانونپوه سید یوسف حلیم  قاضی القضات ورئیس ستره محکمه بعد از ظهر دوشنبه 4 قوس 1398 آقای جایلزلیور معاون سفارت انگلستان مقیم کابل را غرض مراقات به حضور پذیرفت

درین ملاقات که روی تشخیص همکاری های دوجانبه  تمرکز داشت ، معاون سفارت انگلستان  اماده گی کشور متبوعش را  بخاطرهمکاری با قوه قضائیه  در ساحات تخنیکی ، تجهیزاتی و تکنالوژیکی محاکم ابتدائیه و استیناف فساد اداری ومواد مخدر ، برنامه های اموزشی برای قضات محاکم جزایی ،  همکاری با دور سی و یکم ستاژ قضایی و فراهم اوری  سفر های مشاهداتی و تجربوی به قضات  ابراز دا شته و افزود که سفارت  درهماهنگی با قوه قضائیه  بخاطر تسهیل کمک ها ، تعهدات را ایفا خواهد کرد .

متقابلاً قاضی القضات و رئیس ستره محکمه نقش جامعه جهانی منجمله کشور دوست انگلستان رادر حل نیازمندیهای مادی و تخنیکی بویژه موارد زیر بنایی و مهم  برنامه عمل قوه قضائیه  مهم دانست و از بذل همکاری که بدون شک موجب تطبیق اولویت های  شامل برنامه عمل و تطبیق قانون وعدالت میگردد ، استقبال کرد .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS