گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 5 قوس

humaira
Wed, Nov 27 2019 9:40 AM
شف

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه ۵ قوس ۱۳۹۸ تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور حل سریع تنازع صلاحیت قضایای جزایی و تشخیص مرجع ذیصلاح حل تنازع ، در مطابقت به حکم ماده 184 قانون اجراات جزایی خاطر نشان نمود که هرگاه محاکم صا در کننده قرار های عدم صلاحیت مندر ج حکم ماده 183 این قانون در حوزه قضایی محکمه استیناف یک ولایت قررداشته باشد ، محکمه استیناف مربوط مرجع حل وفصل تنازع بوده و در صورتی که تنازع صلاحیت میان دو محکمه و درحوزه قضایی محکمه استیناف دو ولایت واقع شده باشد ، ستره محکمه مرجع ذیصلاح رفع تنازع میباشد .

بعداً مبتنی بر حکم ماده 37 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضا ئیه ، به منظور تنظیم حکم مجازات بدیل حبس و حجز توسط محاکم ، رهنمایی محاکم بر تطبیق سالم و دقیق مجازات بدیل حبس وحجز و فراهم نمودن زمینه تطبیق احکام ضمیمه شماره دوم قانون اجراات جزایی ، مسوده رهنمود تنظیم حکم مجازات بدیل حبس و حجز توسط محاکم مورد غور قرارگرفته و به منظور بازنگری طرح در روشنی  احکام قانون اجراات جزایی و کود جزا هدایت صادرگردید .

درادامه جلسه رسیده گی به  یکعده از تقاضا های تجدید نظر بر فیصله های ثلاثه ، درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی و برخی از پیشنهادات درخصوص ارتقای درجات کادری قضات نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ و همچنان بنابر مطالبه اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت حل وفصل 52 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات کاپیسا ، کندز ،فراه ،  جوزجان ، غزنی ، پکتیکا ، کنرها وبادغیس تفویض گردید.

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS