رئیس ستره محکمه با مسئول برنامه های بنیاد ماکس پلانک ملاقات بعمل آورد.

humaira
Wed, Nov 27 2019 9:32 AM
qat

 

قاضی القضات ورئیس ستره محکمه بعداز ظهر سه شنبه 5 قوس 1398 با آقای ولف پلیسمن معاون و داکتر الاریا فیانلو مسئول برنامه های بنیاد ماکس پلانک درافغانستان ملاقات بعمل اورد .

درین ملاقات  که به تقاضای بنیاد مذکور صورت گرفت ، معاون و رئیس بخش برنامه های این بنیاد به سلسله همکاری های قبلی ، موارد همکاری شامل پروژه های جدید شانرا با ستره محکمه شریک سا ختند و اظهار اماده گی گردند تا درحمایت از نظام قضایی افغانستان در ساحات اموزشهای قضایی و فراهم اوری سفر های مشاهداتی به قضات به منظور تبادل تجارب قضایی و نیز عقد یک تفاهم نامه بخاطر همکاری های بیشتر ، همکاری نمایند .

قاضی القضات با امتنان ازین اظهار همکاری افزود که ستره محکمه  درمجموع نیازمندیهایش را  شامل برنامه عمل قوه قضائیه نموده  و شاخصهای مندرج پلان دربرگیرنده ضرورت ها ونیازها در عرصه های مختلف منجمله مسایل ارتقای ظرفیت  قوه قضائیه است   وامید واری وجود دارد تا از ظرفیت ها و امکانات بنیاد د رچهارچوب پالیسی قوه قضائیه  استفاده معقول و مطلوب صورت گرفته بتواند .

طرفین درین ملاقات روی سایر مسایل مورد علاقه  نیز تبادل نظر کردند .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS