اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه

humaira
اط

اطلاعیه ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه تدارکات اداره عالی ستره محکمه ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تدارک 32 قلم روغنیات و فلترباب برای وسایط مختلف النوع ستره محکمه برای سال مالی 1400 ) اشتراک نموده و نقل شرطنامه را در حافظه با فلش دسک از آمریت تدارکات ریاست عمومی مالی و اداری و سایت اداره تدارکات ملی ( NPA ) بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:15 قبل از ظهر مورخ 24 قوس 1399 به مدیریت عمومی تدارکات واقع چهاراهی مسعود ناحیه نهم کابل ارایه نمایند . آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد . تضمین آفربصورت ( نقدی یا تضمینی بانکی ) مبلغ (120000 ) یک صدوبیست هزارافغانی بوده . و آفرگشائی آن بتاریخ 24 قوس 1399 ساعت 10:15 قبل از ظهر در مقر ستره محکمه تدویر میگردد . نوت : جلسه قبل از آفرگشاهی به تاریخ 12 قوس 1399 در آمریت تدارکات مقر ستره محکمه دایر میگردد

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements