خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه ۲۵ سنبله

alisina
Tue, Sep 15 2020 3:10 AM
111

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به منظور رسیده گی به شکایات آنعده از متقاضیان شمولیت سی و یکمین دور ستاژ قضایی که درنتیجه آزمون اختصاصی نتوانستند به این دوره راه یابند ، با رعایت حکم ماده 24 طرز العمل پذیرش ستاژ ، ترکیب کمیته پنج نفری را تعیین و تجویز کرد تا با حضور شاکی و معروض علیه  و بامشاهده جریان امتحان انفرادی که قبلاً فلمبرداری گردیده ،  به شکایات واصله  رسیده گی مقتضی به عمل آید .

بعداً دو تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت برعلیه اشخاص درموضوعات حقوق عامه با حضور معین وزارت عدلیه   ، څارنوالان ریاست عمومی قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا درروشنایی شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی  و نیز دو تقاضای تجدید نظر جزایی با حضور داشت مرستیال لوی څارنوالی ، وکیل و اقارب محکومین بادرنظرداشت حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .

بعداً استهدائیه های وا صله  از اداره محترم لوی څارنوالی ، محکمه استیناف جرایم سنگین فساد اداری و محکمه ابتدائیه تجارتی کابل درموارد چگونگی استفاده  یکتن ازمحکومین جرایم متعدد از مفاد فرامین عفو و تخفیف مجازات ،  تشخیص صلاحیت رسیده گی قضایای کابل بانک میان محکمه اختصاصی بحران کابل با نک و محکمه رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری با توجه  به قانون مبارزه با فساداداری و نحوه اخذ تکتانه ازیک قرضه  بانکی مورد غور قرارگرفته  و درهرمورد در پرتو احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .

درجلسه همچنان  برخی از درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و پیشنهاد مربوط به ارتقای درجات کادری قضات مورد رسیده گی قرارگرفته و نیز بالاثر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به ( 126 ) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولا یات کابل ، بدخشان ،  سمنگان ، فراه ،  هرات ، غور ، فاریاب ،  بلخ ، غزنی ، کنرها ، کندهار و پکتیکا  تفویض گردید .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS