شورای عالی ستره محکمه ۴ سنبله ۱۳۹۹

humaira
Tue, Aug 25 2020 2:51 PM
شور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قا نونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست متکی به حکم فقره شش ماده چهلم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و بادرنظرداشت طرزالعمل نظارت از تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم ، یکبار دیگر به ریاست های محاکم استیناف کشور هدایت داد تا طبق طرزالعمل فوق ، پروسه نظارت از تنفیذ احکام در قضایای جزایی و مدنی را تسریع بخشیده و به منظور تامین حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت از صورت تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم کماکان نظارت و اطمینان حاصل بدارند . بعداً روی پیشنهاد اداره تصفیه کابل بانک مبنی بر معافیتش از محصول محاکم منحیث مدعی و مدعی علیه قضایای کابل بانک در پیشگاه محاکم ، بعداز استماع توضیحات مدیر تصفیه کابل بانک ورئیس کمیسیون حصول قروض صعب الحصول و همچنان پیرامون استهداات محاکم استیناف ولایات تخار و زابل در موارد عدم توانایی پرداخت محصول، قرار قطع اجراات و انصراف ازاصل دعوی و سرنوشت محصول محکمه و غیابت شخص درجریان مرا حل محاکماتی و بطلان یک فیصله بدلیل عدم تکمیل نصاب قضایی مورد غور قرار گرفته و درهرمورد در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت . متعاقباً طبق اجنداء برخی از تخلفات قضایی مورد غور قرارگرفته و به (۶) تن از قضات محاکم استیناف ولایت پنجشیر در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید . به همین ترتیب رسیده گی به شش تقاضای تجدید نظر مدنی ، درخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی ، ومسایل مربوط به ارتقای درجات کادری قضات نیز جزء اجنداء بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردیده و همچنان بنا بر مطالبه اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت رسیده گی به ( 68) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات بادغیس ، غزنی ، سرپل ، فراه ، تخار ، ننگرهار ، کاپیسا ، نورستان ، زابل ، خوست ، دایکندی ، بدخشان ، پکتیا و زابل تفویض شد .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS