خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 سرطان

alisina
Tue, Jul 21 2020 2:20 PM
خبر شورای عالی

خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 31 سرطان

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و بر اساس حکم ماده 32 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ،  مسایل وموضوعات اداری را مورد رسیده گی قرارداد 

شورا نخست در برابر نشر گزارش سروی نهاد دیده بان شفافیت تحت عنوان ( فساد و اجرای عدالت درافغانستان ) چنین عکس العمل ابراز کرد :

واکنش ستره محکمه

دربرابر نشر گزارش ( فساد و اجرای عدالت درافغانستان )

ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان ازپنج سال بدینسو در راستای تامین حاکمیت قانون وعدالت قضایی گامهای استوار گذاشته  و اصلاحات لازم  سا ختاری وکادری رادر قوه قضائیه  تطبیق نموده  و درعرصه مبارزه بافساداداری در صفوف  قوه قضائیه دستاورد های ملموس و قابل توجهی داشته است .

باهمین باور و اعتماد و به منظور هماهنگی قوه قضائیه  با سازمانها و نهاد هایی که گاهگاهی به نشر سروی ها در خصوص قوه قضائیه میپردازند ، ستره محکمه موقفش را معین  کرد وا زتمامی انها خواست  تا گزارشات شانرا به منظور ارزیابی میزان صحت و سقم  آنها یکبار با قوه قضائیه شریک ساخته و بعد به نشر انها مبادرت ورزند  ؛ چنانچه  همین روحیه ایجاد گردیده  و نهاد های ملی و بین المللی بعضاً  گزارشهای مربوط شان را که به نحوی به ساحه کاری قضاء مرتبط است با قوه قضائیه درمیان گذاشته خواستار ملاحظات و نظریات قوه قضائیه میگردند .

براساس همین هماهنگی ، در سال 2018 میلادی  نهاد دیده بان شفافیت افغانستان  سروی  ای را تحت نام ( فساد و اجرای عدالت درافغانستان ) انجام داده  و آنرا قبل از نشر به منظور ابراز نظر به اختیارقوه قضائیه قرارداد که قوه قضائیه  بعداز مطالعه همه جانبه گزارش ،  نظریات مدلل و توضیحی اش را که در واقعیت نفی کننده ادعا های مندرج گزارش بود ،  طی پنج ماده به گونه مفصل و جامع به اختیار نهاددیده بان شفافیت قرارداد و دراخرین پاراگراف ان چنین نوشت :

( ستره محکمه نشر گزارش  باهمین محتوا راکه در یک طرف ان قوه قضائیه متعهد به رعایت تمامی قوانین شکلی و متنی و طرف د یگر بی هیچ مسئولیتی قراردارد ، واقعبینانه نمیداند و تهیه چنین گزارش از زبان هشت هزار نفر وتسری ان به سی ملیون نفوس افغانستان و مبهم بودن روند تهیه ان که چگونه و به چه ترتیبی انجام شده و میزان اعتبار انرا که پرستیژ نظام قضایی را زیر سوال میبرد ، سوال برانگیر و قابل تایید نه می داند . )

ولی متاسفانه  با وجود هماهنگی ایکه درمورد صورت گرفته ، گزارش موردنظر که مربوط به سال 2018 بوده در سا لجاری 2020 به اختیار رسانه ها گذاشته شده  که ستره محکمه نشرچنین گزارش کهنه را دروضعیت جاری یک عمل عامدانه سیاسی به هدف افزایش فشاربالای دولت و تضعیف  نظام سیاسی و قضایی افغانستان دانسته یکبار دیگر درحالیکه  آن را رد مینماید ، از تهیه کننده گان ان میخواهد تا اسناد ومدارک قانونی مورد استناد شانرا به اختیار قوه قضائیه قراردهند درغیر آن  عاملین اتهام و برچسب  بر دستگاه قضایی کشور قانوناً مستوجب تعقیب عدلی اند .

بعداً طبق اجنداء نحوه رسیده گی به دوسیه ها توسط محکمه خاص وزراء تحت بحث قرارگرفته ، خاطر نشان گردید که اخیراً  سه دوسیه محول محکمه خاص گردیده که یک دوسیه باصدور امر احضار متهم آن دوباره به مرجعش مسترد گردیده و دو دوسیه دیگر تحت رسیده گی قضایی قراردارد و محکمه خاص اماده است تا درمورد سایر دوسیه ها نیز حین مواصلت مطابق احکام قانون رسیده گی بعمل اورد .

متعاقباً پیرامون چگونگی اخذ امتحان تقریری سی و یکمین دور ستاژ قضایی ، به ریاست تعلیمات قضایی هدایت اداده شد تا روند امتحانات تقریری ستاژ قضایی موازی با آغاز برنامه های تعلیمی و تحصیلی دولت به روز چهار شنبه 15 اسد سالجاری اغاز و تحت نظر کمیته نظارت متشکل ازنماینده گان ادارات ذیربط و نهاد های ملی و بین المللی به پیش برده شود .

درجلسه همچنان روی پاره ای ازمسایل ذاتی ،  مصوبه کمیته عدلی و قضایی درخصوص شرح قانون مدنی و سایر پیشنهادات و نظریات تدقیقی بحث بعمل امده و تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS