خبر شورای عالی ستره محکمه سوم سرطان ۱۳۹۹

humaira
Tue, Jun 23 2020 1:28 PM
شورا
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
شورا نخست رهنمود جامع تدویر جلسات محاکمات از راه دور(آنلاین) ودر وضعیت بحران موجودکوید نزده را که بنابر تجویز جلسه قبلی عجالتاً در قضایای جزایی با تفسیر و تاویل از حکم حضور مجازی اطراف قضایا مطابق مصرحات قوانین نافذه در صفحه تحقیق ومحاکمه از جانب ریاست عمومی تدقیق ومطالعات وهئیات ادارات ذیربط انکشاف یافته بود، الی حل اساسات قانونی آن از طریق تعدیل در قانون که قبلاً پیشنهاد گردیده، تصویب کرد تابا فراهم آوری امکانات تخنیکی آغاز گردد.
بعداً پیرامون استهدائیه دیوان جزای عمومی ستره محکمه درمورد یک فیصله قصاص که از جانب یکی از دیوانهای جزایی محاکم استیناف خلاف صلاحیت موضوع مورد تائید قرار گرفته وهم چنان استهدائیه ریاست محکمه استیناف بگرام مبنی برعدم تصریح وصف جرمی باندتیزم درکود جزا، در روشنایی احکام قوانین رهنمایی های لازم بعمل آمد.
متعاقباً با درنظر داشت گزارش اقتضائی تفتیش که تخلف وظیفوی سه تن از قضات محکمه استیناف ولایت کندهار را تشخیص نموده بود ، به آنان در مطابقت به احکام مقرره طرزرسیده گی به تخلفات قضائی جزا های لازم تأدیبی تجویز شد .
در ادامه جلسه سه تقاضای تجدید نظر شخص بر علیه شخص، درخواست های تبدیلی محکمه جزایی ویک موضوع ذاتی قضات تحت غور قرار گرفته ونیز بنا برمطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیت رسیده گی به (41) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات خوست، بدخشان، تخار، ننگرهار،نیمروزوغزنی تفویض گردید.
برعلاوه درجلسه شورا درمطابقت به احکام قانون اجراآت جزایی یکتعداد از دوسیه های نهایی جزایی مورد رسیده گی قرار گرفته ودرهر مورد تصامیم مقتضی قانونی گرفته شد.

Latest news

Mon, Jun 14 2021 11:24 AM
Background image

The Fight Against Drugs (Narcotics and Intoxicants)

Judicial Performance Report of the Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center.1. Report
The Primary Court of the Counter-Narcotics Justice Center heard a total of 98 cases. . .

Mon, Jun 14 2021 11:15 AM
Background image

The Fight Against Corruption

Judicial Performance Report of the Anti-Corruption Primary Court
1. Report
The Anti-Corruption Primary Court heard a total of 18 criminal cases related to corruption from January 20 to. . .

Mon, Jun 14 2021 11:09 AM
Background image

The Acting General Administrative Director of the Judiciary Meets the IDLO’s Director of Programs

Justice Jawed Rashidi, the Acting General Administrative Director of the Judiciary met with Ms. Mangala, the IDLO’s Director of Programs, on February 11, 2021. In this meeting, at first. . .

BACK TO NEWS