خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 30 ثور

humaira
Wed, May 20 2020 8:22 AM
ششسسیبی۴

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا چگونگی تحقق مصوبات اخیر شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری درخصوص قوه قضائیه را دقیقاً پیگیری نموده و برمبنای مصوبه جلسه شماره ششم آن شورا ، برنامه های دا رای اولویت ستره محکمه برای سالهای 1399و 1400 را نهایی و قبل از انقضای موعد تعیین شده به مرجعش  بفرستد .

بعداً بادرنظرداشت  مصوبه  قبلی  شورای عالی مبنی بر تصویب طرز العمل محاکمه آنلاین  الی رفع مشکلات قانونی ازطریق تعدیل در قانون ،  روی طرح جامع رهنمودی محاکمه آنلاین یا محاکمه از راه دور و استفاده ازین سیستم در تدویر جلسات قضایی محاکم  که از طریق ریاست عمومی تدقیق و مطالعات اماده شده بود ، با توجه به وضعیت بحران کوید نزده بحث صورت گرفته و ادامه  بحث به منظور غنامندی بیشتر طرح به جلسه بعدی موکول و نیز به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا تعدیل مورد نظر قانونی را غرض طی مراحل قانونی بعدی اماده نماید .

به همین ترتیب درحالیکه محترم دوکتور غلام حیدر علامه  مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی حضور داشت یکعده از تقاضا های تجدید نظر محکومین جزایی در مسایل فریبکاری ، اختلاس و اختطاف در روشنایی  شرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد رسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

همینطور درجلسه  یکعده از استهداات واصله  از ریاست امور قنسلی وزارت امور خارجه درخصوص حضور ویا عدم حضور شهود معرفت  بخاطر ترتیب وثایق مربوط در قنسلگری ها  و استهدائیه ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ستره محکمه درمورد تنازع صلاحیت در یک دوسیه جزایی  ، پاره یی از مسایل کادر قضایی قضات  و تخلفات قضایی نیز مورد رسیده گی قرارگرفته و درمورد انها تصامیم لازم گرفته شد .

برعلاوه  بنابر تقاضای اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت رسیده گی (56) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات غور ، پکتیا ، بغلان،  فراه ، پکتیکا ،  لغمان ، نیمروز ، کاپیسا ، خوست ، بدخشان و ارزگان تفویض گردید .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS