خبر شورای عالی ستره محکمه 23 ثور

supremecourt
Tue, May 12 2020 1:19 PM
شورا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست  قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست مراتب تسلیت و همدردی خویش را نسبت به شهادت محمدوسیم کشاف رئیس اداری ستره محکمه ، احمد ارشد امر ثبت اسناد ووثایق حوزه دوم محکمه استیناف هرات ووفات شمس الحق حقمل رئیس محکمه مالیاتی که هفته قبل  بوقوع پیوسته ،  ابرازداشته و از بارگاه الله (ج) به شهدا و مرحومین جنت فردوس و به فامیلها و بازمانده گان شان صبر جمیل مسئلت کرد .

شورای عالی بعداً به تمام محاکم  جزایی و حقوقی کشور هدایت داد تا دوسیه های جدید ارسالی ادارات عدلی  را که بعداز فرامین اختصاصی اخیر مقام عالی ریاست ج.ا.ا مواصلت میورزند  ،  بارعایت اهتمامات صحی طبق یک تقسیم اوقات معین تسلیم گرفته و تحت اجراات اداری و رسیده گی لازم قضایی قراردهند .

متعاقباً با درنظرداشت  استهدائیه سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری مبنی بر نشر تمام فیصله های محاکم فساد اداری  بر اساس قوانین دا خلی ، طرح ایزاد یک فقره جدید به عنوان فقره (5) ماده 183 کود جزاء به متن ذیل به تصویب رسید: « (5) حکم محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جرایم فساداداری از طریق رسانه ها نشر گردد ، محکمه مربوط مکلف است علاوه به صدورحکم  درا صل جرایم مذکور ،  نشر فیصله رادرحکم خویش تصریح نماید » و به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا طرح ایزادی فوق را به منظور طی مراحل بعدی به انستیتیوت امور قانونگزاری وتحقیقات علمی وزارت  محترم عدلیه ارسال نماید .

به همین ترتیب پیرامون استهدائیه دیوان جزاء ستره محکمه  درخصوص  فقدان  امضای  برخی از روسای محاکم در فیصله ها غور صورت گرفته و تصمیم مقتضی گرفته شد .

همینطوردرادامه جلسه  بادر نظرداشت گزارش های ریاست عمومی تفتیش قضایی  درخصوص تشخیص تخلفات وظیفوی برخی از قضات محاکم استیناف ولایات کندهار ، پنجشیر ،  پروان و پنجشیر ، به (16) تن از قضات محاکم فوق متکی به احکام طرز العمل رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

تفویض صلاحیت رسید ه گی 29 قضیه جزایی به محاکم استیناف ولایات  کابل ، غزنی ، فاریاب ، کندز ، زابل ، لغمان و بلخ ،رسیده گی به یکعده از مسایل ذا تی قضات  وبرخی ازدوسیه های جزایی متکی به احکام قا نون ا جراات جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS