خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 5 حمل

humaira
Wed, Mar 25 2020 9:41 AM
شورا

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر روزسه شنبه مورخ 5/1/1399 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد

شورا نخست به منظور اتخاذ تدابیر وقایوی درا مر مبارزه با ویروس کوید19 ، به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داد تا رعایت توصیه های وزارت محترم صحت عامه را که طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده شده ،  جداً مدنظر گرفته ، ضمن اتخاذ تدابیر لازم مقتضی ، چگونگی رعایت ان توسط منسوبین قضایی و اداری را نیز مراقبت جدی نماید.

بعداً گزارش فعالیت شورای عالی ستره محکمه در سال 1398 مورد ارزیابی قرارداده شد . شورای عالی در سال گذشته مجموعاً 63 بار تدویر جلسه عادی وفوق العاده داده و درین جلسات پروسه محاکماتی شش تن از قضات به اتهام فساد اداری طبق حکم ماده 133 قانون اساسی تکمیل و همچنان به 67 تن از قضات بنابر تشخیص تخلفات وظیفوی شان جزا های لازم تادیبی تجویز شد و به همین ترتیب با رسیده گی به مسایل تنازع صلاحیت حوزوی وموضوعی محاکم ، استهداات مراجع قضایی وغیر قضایی ، پیشنهادات مربوط به استرداد محکومین ، تقاضا های تجدید نظر بر فیصله های محاکم ثلاثه و درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی  درمجموع 296 قرار قضایی ، 968 تصویب و 482 یادداشت شورای عالی غرض تعمیل به مراجعش  صادرگردیده است .

متعاقباً طبق اجنداء استهداات واصله  از وزارت امور داخله ، اداره مستقل ارگانهای محل ، ریاست عمومی قضایای دولت و محکمه استیناف بگرام درخصوص شروط رهایی مشروط ،  چگونگی موجودیت سند قانونی بخاطر تحویلی محصول ترکه خط های شرعی ،  جایداد های سره میاشت که آیا دولتی محسوب میگردند ویا نه و عدم صراحت وصف جرمی باندتیزم درکود جزاء موردغور قرارگرفته و به مراجع مستهدی در روشنایی احکام قوانین رهنمایی صورت گرفت.

به همین ترتیب بادر نظردا شت گزارشهای تفتیش اقتضایی به (9) تن از قضات محاکم استیناف ولایات میدان وردگ ، لغمان و کندز که دراجراات مربوط تقییدات لازم قانونی رارعایت نکرده بودند ، جزاهای لازم تادبیی تجویز گردید .

درادامه جلسه یکعده از تقاضا های تجدید نظر بر فیصله های محاکم ثلاثه ،  تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی و مسایل ذاتی قضات تحت رسیده گی قرار گرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ و نیز بنابر تقاضای اداره محترم لوی حارنوالی صلاحیت رسیده گی به (60) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات نیمروز ، هرات، بدخشان ، هلمند ، بادغیس ، ننگرهار ، خوست ، پکتیکا ، سرپل و فاریاب تفویض گردید .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS