اطلاعیه ستره محکمه

alisina
123

اطلاعیه

به آگاهی متقاضیان سی و یکمین دورستاژقضایی که در نتیجه اخذ بلند ترین نمره درامتحان تحریری،مشمول امتحان تقریری شده اند رسانیده میشود که منابع امتحان تقریری طورذیل مشخص گردیده است .

الف : -  بخش قانونی :

1 قانون مدنی

2 کود جزا

3 –اصول نامه تجارت

4 قانون قراردادهای تجارتی

5 قانون شرکتهای تضامنی

6 قانون شرکت های محدودالمسؤولیت

ب : -  بخش فقهی :

1 فقه مناکحات

2 فقه معاملات

3 فقه جنایات

4 فقه منازعات

ج :-  بخش حقوقی :

1 حقوق اساسی

2 حقوق جزا

3- حقوق وجایب

4 مبادی حقوق

5 حقوق اداری

کمیته اخذ امتحان

تقریری ستاژ قضایی

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements