گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

humaira
Sat, Jan 04 2020 2:58 PM
at

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرشنبه 14 جدی 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات تشکیل جلسه داد .

شورا نخست درادامه بحث جلسه قبلی ، روی ابهامات مربوط به قانون محصول محاکم غور نموده وبه منظور تطبیق سالم قا نون مذکور وتوحید اجراات محاکم ، توضیح ورهنمایی ذیل را بعمل اورد .

  1. تجاویزی که برمبنای ولایت قاضی درخصوص نفقه خط ، وصایت خط و امثال ان در وثیقه اجرا میگردد، تابع قیمت وثیقه بوده  ولی سایر تجاویزی که در قرار اتخاذ میشوند ، درصورتیکه دارای وجه مالی باشند ، طبق فقره 2 ماده 9 قانون محصول ماکم تابع محصول اند .
  2. درصورتیکه صدور فیصله به نفع دولت باشد ،  صرف قیمت وثیقه فیصله خط از اداره ایکه حکم به نفع ان صادر شده ، قابل تحصیل میباشد .
  3. هرگاه محکوم علیه به محکوم له تغییر موقف نماید ، محصول پرداخت شده ازجانب وی دوباره برایش قابل استرداد بوده و محکوم علیه فعلی مکلف به پرداخت محصول میباشد .

دراخیر به هدف ایجاد توازن در اخذ محصول ورفع چالشهای موجود  در قانون محصول محاکم ، ضرورت ایزاد و تعدیل در برخی از موارد لازم دانسته شده و در زمینه به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت مقتضی صادرگردید .

بعداً به منظور رسیده گی سریع  به قضایای جزایی ، مدنی ، احوال شخصیه و حقوق عامه ، استفاده از وسایل الکترونیکی آنلاین تجویز گردید تا آنعده از متهمین ، شاهدان وسایر اشخاصی که حضور آنان در رسیده گی های قضایی ضرورت است ، بتوانند به منظور ارا ئه اظهارات وادای شهادت به جلسات قضایی از طریق آنلاین حضور بهم رسانند ، درین رابطه رهنمود استماع آنلاین  بارعایت احکام قانون تصویب و هدایت داده شد تا به محاکم تعمیم گردد .

 

همینطور شورایعالی روی طرح نهایی تعدیلات در کود جزا ء که قبلاً از طریق برگزاری سیمینارعالی کودجزاء تدوین گردیده بود ، غور همه جانبه نموده وبعداز تصویب هدایت داد تا به منظور طی مراحل بعدی به انستیتیوت محترم امور قانونگزاری وزارت محترم عدلیه ارسال شود .

همینطور به منظور تامین هما هنگی دراجراات پیرامون رسیده گی به قضایای حقوق عامه و املاک دولتی بین شخص ودولت ، خاطر نشان گردید تا تمام محاکم کشور درجریان رسیده گی دعاوی بین ادارات دولتی و اشخاص حقیقی و حکمی ماده هشتم قا نون قضایای دولت و سایر تعدیلات مربوط به آن و نیز مصوبه شماره 210 مورخ 9ر7ر1398 شورای عالی ستره محکمه  را رعایت و تطبیق نمایند .

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS