گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه

humaira
Wed, Oct 16 2019 2:37 PM
khaber

گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 23 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قا ضی القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد . شورا نخست ارزیابی مثبت شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری را ازچگونگی پیشرفت پلان تطبیقی برنامه عمل قوه قضائیه در سال 1397 ، بااهمیت تلقی کرده و به امریت عمومی اداری قوه قضا ئیه هدایت داد تا انعده از شاخصهای زیر بنایی برنامه عمل راکه بارمالی دارند و تا اکنون تحقق نیافته اند ، با پیش بینی مصارف آنها بر طبق سفارش شورای عالی حاکمیت قانون غرض غورکابینه ج.ا.ا به ریاست محترم عمومی اداره امور ارسال نماید ، همچنان هدایت داده شد تا گزارش فعالیت محاکم ابتدائیه و استیناف کشور دررابطه به رسیده گی به قضایای غصب املاک دولتی به غرض ارائه به شورای محترم عالی حاکمیت قانون ، اماده گردد . سپس طبق اجنداء استهداات واصله از محکمه استیناف ولایت بدخشان در خصوص فروش زمین های مزروعی و رهایشی که بنابر ادعای ریاست عمومی قضایای دولت ، ملکیت عامه تثبیت میگردند و چگونگی استرداد محصول به محکوم علیه که در محکمه بعدی به محکوم له تغییر موفف میدهد ، مورد غور قرارگرفته و در پرتو احکام قوانین نافذه و مصوبات شورای عالی ستره محکمه رهنمایی و تصامیم لازم اتخاذ گردید . همچنان به منظور حل معضل مربوط به تحصیل محصول فیصله ها و قرار های نهایی و تحت دوران محاکم به حسابات عادی و امانت ستره محکمه ، حذف فقره 3 ماده 29 قانون طرز تحصیل حقوق و ایزاد دوفقره درین ماده تصویب و هدایت داده شد تا موضوع به انستیتوت امور قانونگزاری وزارت محترم عدلیه ارسال شود . متعاقباً یک تقاضا ی تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت بارتباط حقوق عامه با حضور رئیس عمومی قضایای دولت ، څارنوال مربوط ، نماینده اداره موکل وطرف قضیه درپرتو شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیده گی قرار گرفت . برعلاوه درجلسه برخی ازتقاضا های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و پیشنهادات مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجنداء بود که درهر مورد تصمیم گرفته شد و همچنان بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی صلاحیــت رسیده گی (70) دوسیه

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS