گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 2 میزان

humaira
Wed, Oct 02 2019 10:01 AM
خبر

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 2 میزان 1398 تحت ریاست قانونپوه سیدیوسف حلیم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

شورا نخست با توجه به استهدای ریاست محکمه استیناف کابل درمورد معضل مربوط به نحوه اجرای تضمین خط ها در برابر دیون بانکها که تحت شرایط متفاوت مطرح میگردند ، متکی به مصوبات متعدد شورای عالی ستره محکمه که طی سالهای مختلف در زمینه صدور یافته ، به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات هدایت داد تا مشکل رادرهماهنگی بادیوانهای تجارتی و امریت های وثایق محکمه استیناف کابل  درروشنی قوانین و مقررات نافذه  تدقیق و بررسی نموده  و درخصوص موضوع  بادریافت یک راه حل قانونی ابراز نماید و در گام بعدی به منظور تامین وحدت اجراات  محاکم روی لایحه ضمانت خط ها که از سالهای ماضیه مرعی الاجرا بوده ، بازنگری و طرح جدید را مطابق به نیاز های فعلی و بانظرداشت ابعاد موضوع اماده نماید .

بعداً سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درموضوعات حقوق عامه ، باحضور رئیس عمومی قضایای دولت ، نماینده گان ادارات موکل و اطراف قضایا طبق شرایط مندر ج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.

درادامه جلسه برخی از تخلفات قضایی و اداری تحت بررسی قرارگرفته و بادرنظرداشت گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی به پانزده تن از قضات  محاکم استیناف ولایت کابل که درنتیجه تفتیش اجراات قضایی و اداری تخطی های شان تثبیت گردیده بود ، در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی ، جزا های لازم تادیبی تجویز  و نیز ازکار و فعالیت رئیس عمومی تفتیش قضایی و مفتشین مربوط بخاطر اجرای سالم وظایف شان ابراز امتنان بعمل امد .

برعلاوه درجلسه شورای عالی ضمن غوربریکعده ازدرخواستهای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی ، بنابر مطالبه اداره محترم لوی څارنوالی ، صلاحیت رسیده گی به (44) دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات  غور ، بادغیس ،  خوست ، هلمند ، جوزجان ، تخار ، سرپل ، بدخشان و دایکندی تفویض گردید .

 

 

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS