گزارش از تدویرجلسه شورای عالی ستره محکمه 18 سرطان

humaira
Wed, Jul 10 2019 10:50 AM
NEWS

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه 18 سرطان 1398 تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .

شورا نخست به منظور ایجاد سهولت برای متقاضیان ترتیب وثایق وکالت درنماینده های سیاسی افغانستان درخارج ، با تایید مصوبه قبلی شورای عالی ستره محکمه ، خاطر نشان نمود که شهادت  زنان درین وثایق محضاً منحیث شهود معرفت مانع شرعی و قانونی ندارد .

بعداً با حضور محترم  سید محمد هاشمی معین وزارت عدلیه ، څارنوالان مربوط و اطراف قضایا برخی از تقاضا های تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت در مسایل حقوق عامه مورد رسیده گی قرارگرفته و ازجمله دو تقاضا در روشنی حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید و احکام نهایی در زمینه به نفع دولت لغو و هدایت بررسی مجدد داده شد .

متعاقباً قضیه مطالبه رشوه به اتهام عضو قبلی محکمه ابتدائیه ولسوالی اقچه ولایت جوزجان تحت رسیده گی محاکماتی قرارگرفته و متهم پس از اقامه صورت دعوی څارنوال موظف  ، استماع دفاعیه و اظهارات وی عندالمجلس و ارزیابی اسناد ومدارک دوسیه طبق حکم ماده 258 قانون جزا  وبادرنظرداشت حکم ماده 146 ان قانون که  حین ارتکاب جرم نافذ بوده ، به مدت ششماه حبس تنفیذی ،  جریمه معادل پول رشوه و ترک از مسلک قضاء و اعوان قضاء محکوم به مجازات گردید .

در ادامه جلسه روی برخی از استهداات وا صله از محاکم استیناف ولایات کابل ، هرات و بدخشان درخصوص حالات مربوط به تعدد مادی و معنوی جرایم مرتبط ، صدور یک قرار تجویزی در ماهیت و تشخیص مرجع ذیصلاح صدور قرار تاء جیل تنفیذ حکم نیز غور ورسیده گی صورت گرفته و درهر مورد مطابق احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم به عمل امد .

برعلاوه غور بر یکعده از درخواستهای تبدیلی محکمه بنابر مطالبه لوی څارنوالی و اطراف قضایا در موضوعات مدنی وجزایی نیز جزء اجندا بود که درهمه موارد تصامیم جداگانه و مقتضی اتخاذ گردید.

 

Latest news

Sun, Nov 10 2019 10:47 AM
Background image

گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی

 

 گزارش برنامه آموزشی مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی مطابق پلان سال 1398 ریاست ارتقأ ظرفیت و ارزیابی اجراآت برای کارمندان ارشد ریاست های منابع بشری، استخدام و سوانح ، ارتقأ ظرفیت و. . .

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

BACK TO NEWS