لست 11 مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

alisina
at

 

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

  1. آمریت تدارکات.
  2. مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری.
  3. مدیریت عمومی تدارکات.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 28/ جوزا /1398 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره تابعیت به مقر ستره محکمه ج.ا.ا، واقع سرک  میدان هوائی بین المللی کابل چهارراهی شهید احمد شاه مسعود  حاضر باشند.

لست داوطلبان واجد شرایط ضمیمه اعلان می باشد.

ـ آنعده داوطلبانیکه از پروسه شارت لست بازمانده اند درصورت داشتن دلایل موجه به روز یکشنبه و دوشنبه مطابق (26 و 27 ) جوزا به کمیته سمع شکایات ریاست منابع بشری ستره محکمه مراجعه و شکایات خود را درج نمایند.

نوت: سایر بست های اعلان شده به ترتیب ریاست ها مطابق تقسیم اوقات به نشر میرسد کاندیدان محترم صفحه ما را تعقیب نمایند.

 

      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: آمریت تدارکات ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
1 1 جاوید  جانان  وردگ  کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
2 2 احمد جواد عبدالجمیل تخار کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
3 3 محمد سلیم  غلام فارق کاپیسا  کابل  3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
4 4 الف بیک عبدالله فاریاب کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
5 5 صفی الله بای نظر  بدخشان  کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
6 6 مسیح الله نور محمد کابل کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
7 7 سید بلال  سید شیر احمد  پروان  کابل  3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
8 8 عبدالقادر  محمد سرور  بدخشان  کابل  3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
9 9 عبدالمنان  غلام حضرت  کابل  پنجشیر  3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
10 10 زاهد الله بهاوالدین ننگرهار کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
11 11 محمد داود  هدایت الله  کندز  کابل  3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
12 12 محمد اسلام گوهر خان پنجشیر کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
13 13 بهرالدین  فخر الدین بغلان  کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
14 14 احمد شوکت محمد سرور بدخشان  کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
15 15 عبدالشکور  حاجی گل  کاپیسا کاپیسا 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
16 16 علاوالدین شمس الدین بامیان کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
17 17 میرعلی اصغر میر حسن علی غزنی غزنی 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
18 18 عبدالحی عبدالرحیم پروان کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
19 19 محمد صابر محمدعارف کابل کابل 3 آمریت تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی تسهیل قرار دادها و پلان گذاری ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
20 1 محمد اکرم عقل خان ننگرهار کابل 4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
21 2 داود حسین سرپل  کابل 4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
22 3 وحیدالله عبدالواحد پروان پروان 4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
23 4 حمید  محمد علی  دایکندی کابل  4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
24 5 محمد امین  میر حسین غور کابل  4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
25 6 احمد جاوید  خیر محمد  هرات  کابل 4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
26 7 عنایت الله  رحیم خان  پنجشیر کابل 4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
27 8 فرهاد ببرک کابل کابل 4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
28 9 آرین  حبیب الله بغلان کابل 4 مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها و پلان گذاری ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی تدارکات ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
28 1 قربان علی  امان الله  بلخ  کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
29 2 محمد طایب شاه ولی خان کاپیسا کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
30 3 سید محبوب الله  سید کریم الله  تخار کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
31 4 عایشه  عبدالغفور  کابل کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
32 5 نواب خان  شیر آقا بلخ  بلخ  4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
33 6 محمد آصف  بابه   جوزجان کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
34 7 مسیح الله نور محمد کابل کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
35 8 محمد جمشید محمد مهدی پروان  کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
36 9 عبدالفرید عبدالرشید پکتیا کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
37 10 علی رضاء غلام رضاء غزنی کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
38 11 رضا حسن علی دایکندی کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
39 12 جمالی راضی دایکندی کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
40 13 حفیظ الله سلطان محمد  کابل کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
41 14 محمد حسن سرور بامیان کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
42 15 عتیق الله عبدالقیوم  بغلان کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است
43 16 عبدالنصیر عبدالفتاح پروان کابل 4 مدیریت عمومی تدارکات ریاست امور مالی و حسابی  واجد شرایط است

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the law to the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial examination, the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non-standard . . .

Back to announcements