قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه  بعدازظهر دو شنبه با آقای توبی لانزر معاون نماینده خاص اداره انکشافی سازمان ملل متحد و خانم رومانا شوایگر مسئول بخش حاکمیت قانون  آن اداره ملاقات  بعمل اورد .

humaira
Tue, Jun 11 2019 10:39 AM
atlaya

 

درین ملاقات نخست آقای لانزر درمورد برنامه های شامل همکاری یوناما درافغانستان  معلومات ارائه داشته و ابراز اماده گی کرد که با نظام  قضایی افغانستان درچهارچوب تفاهم نامه دوجانبه بویژه در ساحات  برنامه های اموزشی ، حمایت از برگزاری سیمینار اختصاصی بررسی مشکلات تطبیقی کود جزاء درعمل ، مبارزه با فساد اداری و جلب کمک های دونرها بخاطر تحقق برنامه عمل قوه قضائیه  همکاری نموده  و از طریق بخش حاکمیت قانون  هماهنگی لازم  را  درزمینه تامین خواهد کرد .

متعاقباً رئیس ستره محکمه  با امتنان و تشکر از همکاری های قبلی آن اداره ، اظهار امید واری کرد تا اداره همکاری های انکشافی سازمان ملل متحد درکابل بتواند ستره محکمه رادر ساحات یاد شده همکاری نماید .

رئیس ستره محکمه همچنان  پیشبرد برنامه های اموزشی بویژه سیمیناراختصاصی درعرصه  کود جزا را  به هدف تطبیق بهتر ونیز دریافت مشکلات عملی آن برای قضات و محاکم کشور  بااهمیت خواند .

طرفین درین ملاقات همچنان روی سایر موضوعات مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند .

Latest news

Fri, Mar 15 2019 8:33 PM
Background image

Afghan Judiciary spokesman conference for violence cases against women

Over the past four years, more than 7,200 cases of violence against women have been received . . .

Mon, Mar 04 2019 8:22 PM
Background image

Report of Supreme Court high council meeting

In addition to the Supreme Court, the Supreme Court met on Saturday 11th of 1397, under the chairmanship of the Supreme Court head of the Sejd Yusuf Haleim, and convened a series of. . .

Tue, Jan 01 2019 10:16 PM
Background image

The Supreme Council of Supreme Court Meeting

Date: Dec 12, 2018 

The Supreme Council of Supreme Court convened a meeting of the Supreme Court Chief Justice Seyyed Youssef Halim, chairman of the Supreme Court, before Saturday. . .

BACK TO NEWS