لست مختصر 7 کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه

humaira
atlaya

به اطلاع عمومی داوطلبان محترمیکه در بست های آتی ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه ج.ا.ا !

  1. آمریت حفظ ومراقبت.
  2. مدیریت عمومی تنظیم طعام خانه.

قبلاً ثبت نام نموده و شامل شارت لست گردیده اند، رسانیده می شود.

ساعت 9 صبح چهار شنبه مورخ 22/ جوزا /1398 جهت اشتراک در امتحان رقابتی با اصل تذکره تابعیت به مقر ستره محکمه ج.ا.ا، واقع سرک میدان هوائی بین المللی کابل چهارراهی شهید احمد شاه مسعود  حاضر باشند.

لست داوطلبان واجد شرایط ضمیمه اعلان می باشد.

ـ آنعده داوطلبانیکه از پروسه شارت لست بازمانده اند درصورت داشتن دلایل موجه به روز دوشنبه و سه شنبه مطابق (20 و 21 ) جوزا به کمیته سمع شکایات ریاست منابع بشری ستره محکمه مراجعه و شکایات خود را درج نمایند.

نوت: سایر بست های اعلان شده به ترتیب ریاست ها مطابق تقسیم اوقات به نشر میرسد کاندیدان محترم صفحه ما را تعقیب نمایند.

 

      دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
      ستره محکمه  
      آمریت عمومی اداره قوه قضائیه  
      ریاست عمومی منابع بشری   
  فورم لست مختصر کاندیدان واجد شرایط بست های سوم و چهارم ستره محکمه 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: آمریت حفظ و مراقبت ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
1 1 مجیب الرحمن  سیدالامین  تخار کابل  3 آمریت حفظ و مراقبت ریاست امور اداری واجد شرایط است
2 2 اسد الله  محمد علی  بلخ  کابل 3 آمریت حفظ و مراقبت ریاست امور اداری واجد شرایط است
3 3 فیض الرحمن نقیب  تخار کابل 3 آمریت حفظ و مراقبت ریاست امور اداری واجد شرایط است
4 4 اسد الله  تاج محمد  بغلان  کابل 3 آمریت حفظ و مراقبت ریاست امور اداری واجد شرایط است
5 5 خالد حاجی عبید الله ننگرهار ننگرهار 3 آمریت حفظ و مراقبت ریاست امور اداری واجد شرایط است
6 6 امان الله نور محمد بغلان  کابل 3 آمریت حفظ و مراقبت ریاست امور اداری واجد شرایط است
7 7 محمد صادق  غلام سرور غزنی  کابل 3 آمریت حفظ و مراقبت ریاست امور اداری واجد شرایط است
8 8 قند آغا مولا گل  لغمان کابل 3 آمریت حفظ و مراقبت ریاست امور اداری واجد شرایط است
                 
وزارت/اداره:           ستره محکمه عنوان بست: مدیریت عمومی تنظیم طعامخانه ریاست مربوطه: ریاست عمومی مالی واداری تاریخ شارت لست:  97/11/23       
شماره عمومی  شماره خصوصی شهرت سکونت بست عنوان بست انتخاب شده ملاحظات
اسم  ولد/بنت اصلی فعلی
9 1 محبوب الله عبد المعروف بغلان بغلان 4 مدیریت عمومی تنظیم طعامخانه ریاست امور اداری  واجد شرایط است
10 2 عبدالوحید عبدالواحد کابل کابل 4 مدیریت عمومی تنظیم طعامخانه ریاست امور اداری  واجد شرایط است

Latest announcements

Mon, Apr 15 2019 10:00 AM
Background image

Announcement

The law of the courts of credit has been valid since Tuesday, 27th of August, 1398. Courts of honor of the center and the courts will apply their performance accordingly.

To get the . . .

Sun, Apr 14 2019 3:20 PM
Background image

supreme court announcement

Notifying the graduates of religious schools, lawyers and members of the 14th grade of the official religious schools in the country who are interested in enrolling in the judicial . . .

Sun, Apr 14 2019 3:02 PM
Background image

Announcement of general Administrative and financial directorate

To this end, pursuant to paragraph (2) of article 46 of the Procurement Law, the Public Prosecutor shall be informed, the Supreme Court. A.A. intends to conclude a contract for 77 non . . .

Back to announcements